Rapport om universell utforming og offentlige anskaffelser

Standard Norge har produsert en ny rapport som tar opp standarder som kravspesifikasjoner for universell utforming i offentlige anskaffelser. Rapporten er finansiert med tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Forside rapport om universell utforming og offentelige anskaffelser

Ny rapport om universell utforming og offentlige anskaffelser

Rapporten har som tema bruk av standarder for universell utforming knyttet til kravspesifikasjoner i offentlige anskaffelser. Innledningsvis gir rapporten en innføring i bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å implementere sosial- og samfunnspolitiske målsettinger både i Norge og EU. Det gis en presentasjon av sentrale domsavsigelser i EØS-området, som har dannet grunnlaget for at man i dag kan stille krav om universell utforming i offentlige anskaffelser.

Knyttet til regelverk
Det gis videre en framstilling av relevant regelverk på området offentlige anskaffelser i Norge, inkludert forslag til revisjon av gjeldende lov. Revidert EU-regelverk på området presenteres også, med spesielt fokus på regler som berører universell utforming, tilgjengelighet og offentlige anskaffelser, og informasjon om regelverk i noen utvalgte land.

Standarder som en integrert del av prosessen
Rapporten gir også en presentasjon av fasene i en anskaffelsesprosess som grunnlag for analyse av i hvilke faser det er relevant å stille krav om universell utforming. I sammenheng med dette diskuteres hvordan standarder brukes i dag som referanse i regelverket, og hvordan krav om universell utforming kan operasjonaliseres gjennom bruk av standarder i framtiden.

Anbefalinger
Til slutt gir rapporten anbefalinger til framtidige tiltak for å sikre at standarder best skal fungere som verktøy for offentlige anskaffelser, og forutsetninger for at slike tiltak kan gjennomføres.

I vedlegget gis en oversikt over eksisterende standarder som er relevant på området offentlige anskaffelser, med spesiell fokus på universell utforming. Det gis også en oversikt over relevant litteratur.

Last ned rapporten
Last ned "Rapport om universell utforming og offentlige anskaffelser". Fordi dette er et oppdragsprosjekt, må vi be om en kort registrering før dokumentet kan lastes ned. 

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Rudolph Brynn.

Last updated: 2015-08-11