Planned maintenance

In connection with an update of our systems the website standard.no will be unavailable for one (1) hour between 6 am and 9 am (CET) on Saturday December 16. We apologize for any inconvenience this may cause.

 

NEK 400:2014

Formålet med NEK 400 er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Standarden inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien og i tillegg er det lagt inn enkelte utfyllende nasjonale normer.

Et «must» for rådgivere, installatører, leverandører og byggherrer

NEK 400 er et viktig «kontraktsdokument» mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle aktørene. En elektrisk lavspenningsinstallasjon bør prosjekteres og utføres i samsvar med NEK 400. Leverandører innen markedssegmentet «lavspenningsinstallasjoner» bør også ha god kjennskap til kravene som stilles i installasjonsbestemmelsene, slik at de er kjent med rammebetingelsene for eget utstyr.

Forholdet til offentlig regelverk

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.

Samsvarserklæring – et viktig dokument for kunden

En samsvarserklæring vil, ovenfor kunden, bekrefte at den elektriske lavspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med normsamlingens krav (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil da være en del av den privatrettslige avtale mellom leverandør og kunde.

Hvilke andre normer eller normsamlinger kan være relevant?

For virksomheter som foretar prosjektering og/eller utførelse av installasjoner i boliger, vil «NEK 399-1:2014 – Tilknytningspunkt for el- og ekomnett» være en viktig supplerende norm. Denne omhandler grensesnittet mellom allment nett for el og ekom – og byggets installasjoner.

NEK vil også trekke frem følgende normer/normsamlinger:

  • Elektriske tavler: «Tavlenormen» er samlet mellom to permer – NEK 439 del A og del B. Samlingene er norsk oversettelse av normene innen NEK EN 61439-serien.
  • Ekomanlegg: Prosjekterende, utførende og oppdragsgivere innen ekomområdet bør vurdere anskaffelse av NEK 700. Samlingen består av to deler, som til sammen dekker: Tele-, data- og TV-anlegg.
  • Sikker arbeid i elektriske lavspenningsinstallasjoner: NEK EN 50110 – og tilhørende guide «brukerguide for FSE og NEK EN 50110»
  • Elkontroll i bolig eller næringsbygg: NEK 405 serien.

 

OBS! Endringer i NEK 400:2014 trer i kraft 1. juli 2017 

NEKs styre vedtok våren 2017 en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april 2017 og vil tre i kraft 1. juli 2017.

Last ned rettelsesbladet (corrigendum) som du finner i produktlisten under.

Last updated: 2017-11-02

NOK 1 195,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 5.0 (2014-07-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 400:2014

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 195,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 5.0 (2014-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NOK 0,00 (excl. VAT)

Corrigendum - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 5.0 (2017-06-01)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Show Subscription Options

Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Kurs

NOK 4 900,00 (excl. VAT)

NEK 400, 26. april 2018, Lysaker

Date: 2018-04-26Location: Lysaker (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description