Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Som et tiltak for bedre informasjon til markedet vil Standard Norge fra og med 2014 kvartalsvis publisere en statusoversikt på nett over utvikling av Norsk Standard (NS).

Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg. Vi skiller på om standarden er under utvikling i komité, på nasjonal høring eller ferdig publisert. I de tilfellene der standarden bygger på en internasjonal eller et annet lands nasjonale standard er dette angitt i oversikten.

For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder.

Det publiseres også en samlet oversikt over alle standardiseringsprosjekter, både nasjonale, europeiske (CEN) og internasjonale (ISO). Se egen oversikt over "Forslag og nye standarder".

Status per oktober 2016:

Standard

Under arbeid

På høring (frist)

Publisert

Referanse

Komité

Prosjektleder

NA til NS-EN 12620 Tilslag til betong

 

2016-01-14

 

 

SN/K 005

Merete Holmen Murvold

NA til NS-EN 13055 Lett tilslag

X

 

 

 

SN/K 005

Merete Holmen Murvold

NA til NS-EN 13808:2013 Bitumen og bituminøse bindemidler Regler for spesifisering av kationiske bituminøse bindemidler

X

 

 

 

SN/K 364

Javad Sunde Fahadi

NA til NS-EN 14080 Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav

X

 

 

 

SN/K 267

Lars Aasness

NA til NS-EN 14081Trekonstruksjoner - Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt - Del 1: Generelle krav

X

 

 

 

SN/K 267

Lars Aasness

NA til NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

 

 

2016-05-01

EN 1990

SN/K 077

Vivian Meløysund

NA til NS-EN 1997-1 Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering

 

 

2016-07-01

 

SN/K 066

Morten Lund

NA til NS-EN14915 Panelbord og kledningsbord av heltre - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking

X

 

 

 

SN/K 267

Lars Aasness

NS 11001 delene 1 og 2 Universell utforming av byggverk, revisjon

X

 

 

 

SN/K 024

Lars Aasness

NS 11031 Universell utforming - Persontransport - Busser og tilhørende infrastruktur

X

 

 

 

SN/K 531

Rudolph Brynn

NS 11032 Universell utforming - Persontransport - Passasjerrettigheter

X

 

 

 

SN/K 531

Rudolph Brynn

NS 11033 Universell utforming - Persontransport - Kvalitetssikring av transporttjenester

X

 

 

 

SN/K 531

Rudolph Brynn

NS 11034 Universell utforming - Likeverdig tilgang til finanstjenester

X

 

 

 

SN/K 531

Rudolph Brynn

NS 11035 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel

X

 

 

 

SN/K 531

Rudolph Brynn

NS 11036 Universell utforming - likeverdig tilgang til tjenester innen arrangementer, ferie og fritid

X

 

 

 

SN/K 531

Rudolph Brynn

NS 11050 Effektivisering av persontransport - Nasjonale krav til busser

X

 

 

 

SN/K 560

Lars Erik Jensen

NS 3031 Bygningers energiytelse - Beregning av energibehov og energiforsyning

 

2015-12-05

 

 

SN/K 034

Thor E. Lexow

NS 3070-2 Samordning av ledninger i grunnen - Del 2 Kostnadsfordeling

X

 

 

 

 

Dag Hamre

NS 3364 Helsevesen - Unisex legeskjorter

 

 

2016-04-01

 

SN/K 121

Hilde Aarefjord

NS 3418 Ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

X

 

 

 

SN/K 362

Hilde Marie Larmerud

NS 3420 G Grunnarbeider del 2

X

 

 

 

SN/K 416

Tom Erik Larsen

NS 3420 Veiledning

X

 

 

 

SN/K 401

Merete Fadler

NS 3420-2 Struktur og stikkord (2016)

X

 

 

 

SN/K 401

Merete Fadler

NS 3420-BM Ventilasjonssystemer

X

 

 

 

 

Kristoffer J. Polak

NS 3420-C Forberedende ytelser

X

 

 

 

SN/K 412

Tom Erik Larsen

NS 3420-O Orientering (2016)

X

 

 

 

SN/K 401

Merete Fadler

NS 3420-W: Installasjoner for elkraft og ekom

X

 

 

 

SN/K 037

Knut Løe

NS 3420-X: Utstyr for elkraft og ekom

X

 

 

 

SN/K 037

Knut Løe

NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

X

 

 

 

SN/K 285

Bjørn Brunstad

NS 3468 Grovt tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid

X

 

 

 

SN/K 005

Merete Holmen Murvold

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

X

 

 

 

SN/K 077

Vivian Meløysund

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

X

 

 

 

SN/K 292

Merete Holmen Murvold

NS 3720 Klimagassberegninger for bygg

X

 

 

 

SN/K 356

Jens O. Gran

NS 3808 Regler for forbedring av sikkerheten på eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

X

 

 

 

SN/K 037

Knut Løe

NS 3809 Alminnelige kontraktsbestemmelser for ettersyn, drift og vedlikehold på heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

X

 

 

 

SN/K 037

Knut Løe

NS 3911 Utførelse av passiv brannbeskyttelse i bygninger

 

 

2016-10-01

 

 

Dag Hamre

NS 3926-1 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk Del 1

 

2016-10-24

 

 

SN/K 270

Ulla Gjerdrum

NS 3926-2 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk, Del 2

X

 

 

 

SN/K270

Ulla Gjerdrum

NS 3961 Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon idriftsettelse, drift og vedlikehold

 

2016-05-05

 

 

SN/K 359

Lars Erik Jensen

NS 4180 Læringsteknologi - Metadata for læringsressurser

 

2016-09-15

 

 

SN/K 186

Håvard Hjulstad

NS 4400 Planteskolevarer - Generelle regler for sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4401 Planteskolevarer - Vegetativt formerte roseplanter - Kvalitet, sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4402 Planteskolevarer - Løvtrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4403 Planteskolevarer - Frukttrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4404 Planteskolevarer - Busker - Kvalitet, sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4405 Planteskolevarer - Stauder - Kvalitet og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4406 Planteskolevarer - Slyngplanter og klatreplanter - Kvalitet, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4407 Planteskolevarer - Bringebærplanter - Kvalitet, sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4408 Planteskolevarer - Bærbusker - Kvalitet, sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4409 Planteskolevarer - Jordbærplanter - Kvalitet, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4410 Planteskolevarer - Hekkplanter og masseplanter - Kvalitet, sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4411 Planteskolevarer - Planter til viderekultur - Kvalitet, sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4412 Planteskolevarer - Grunnstammer for frukttrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 4413 Planteskolevarer - Barplanter (koniferer) - Kvalitet, sortering og merking

X

 

 

 

SN/K 162

Hanne Wells

NS 5833 Risikoverifisering for uønskede tilsiktede handlinger

X

 

 

 

SN/K 296

Kristoffer J. Polak

NS 5834 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede handlinger – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

 

2016-01-31

 

 

SN/K 296

Kristoffer J. Polak

NS 5835 Sikkerhetsadministrasjon i bygge-, anleggs- og eiendomsprosjekter

X

 

 

 

SN/K 296

Kristoffer J. Polak

NS 5836 Samfunnssikkerhet - Sikkerhet mot uønskede tilsiktede handlinger - Klassifisering

X

 

 

 

SN/K 296

Kristoffer J. Polak

NS 6420-0 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester – Del 0: Orientering og veiledning

X

 

 

 

SN/K 226

Merete Holmen Murvold

NS 8020-1 Kvalifikasjonskrav for utførende av grunnundersøkelser Del 1: Geotekniske felt undersøkelser

 

 

2016-06-01

 

SN/K 081

Morten Lund

NS 8141-1:2012+A1:2013, Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom, samt veiledning (Revisjon)

X

 

 

 

SN/K 293

Iiris Turunen-Rindel

NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper (Revisjon)

X

 

 

 

SN/K 001

Iiris Turunen-Rindel

NS 8176:2005, Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker (Revisjon)

X

 

 

 

SN/K 365

Iiris Turunen-Rindel

NS 8420 Samspillkontrakter

X

 

 

 

SN/K 361

Hilde Marie Larmerud

NS 8422 OPS-kontrakter for bygg

X

 

 

 

SN/K 360

Hilde Marie Larmerud

NS 8437 Kontraktsstandard for helsetjenester og assistanse i hjemmet

 

2016-09-15

 

 

SN/K 553

Hege Thorkildsen

NS 9406 Fisk og fiskeprodukter - Skrei - Krav til produkt

X

 

 

 

SN/K 252

Rolf Duus

NS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster

 

2016-10-15

 

 

SN/K 126

Rolf Duus

NS 9600-1 Arbeid i tau - Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

X

 

 

 

SN/K 279

Jens O. Gran

NS 9600-2 Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

X

 

 

 

SN/K 279

Jens O. Gran

NS 9600-3 Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

X

 

 

 

SN/K 279

Jens O. Gran

NS 9600-4 Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

X

 

 

 

SN/K 279

Jens O. Gran

NS 9610 Fallsikring og redning

X

 

 

 

SN/K 279

Jens O. Gran

NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden

X

 

 

 

SN/K 558

Jens O. Gran

NS XXXX Arbeidmiljøutforming

X

 

 

 

 

Bjørn Brunstad

NS XXXX Arbeidsplassutforming - Prosessbeskrivelse

X

 

 

 

SN/K 366

Bjørn Brunstad

NS XXXX Brannsikring av fasader og tak

X

 

 

 

SN/K 014

Ulla Gjerdrum

NS 9434 Overvåking av miljøgifter ved bruk av blåskjell

X

 

 

 

SN/K 565

Rolf Duus

NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

X

 

 

 

SN/K 054

Hege Thorkildsen

Last updated: 2016-10-28