NS-EN 13829:2000

NOK 580,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Bygningers termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers luftlekkasje - Differansetrykkmetode (ISO 9972:1996, modifisert)
English title: Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2001-03-06)
Supersedes: NS-INSTA 130 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 13829:2000+NA:2010 Alert Withdrawn
NS-EN 13829:2000+NA:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 580,00 (excl. VAT)
NOK 725,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
Referansestandarder til NS 3031
Scope: Denne standarden er beregnet på måling av luftlekkasjen i bygninger eller deler av bygninger i felten. Den spesifiserer bruken av mekanisk trykksetting eller trykkavlastning av en bygning eller del av en bygning. Den beskriver målingen av de resulterende luftmengdene avhengig av en rekke statiske trykkforskjeller mellom ute og inne.
Denne standarden er beregnet på måling av luftlekkasjen i klimaskjermer i énsonebygninger. I denne standarden kan mange flersonebygninger behandles som énsonebygninger ved å åpne innvendige dører, eller ved å påføre likt trykk i tilstøtende soner.
Den omhandler ikke evaluering av luftlekkasje gjennom enkelte bygningsdeler.

This standard is intended for the measurement of the air permeability of buildings or parts of buildings in the field. It specifies the use of mechanical pressurization or depressurization of a building or part of a building. It describes the measurement of the resulting air flow rates over a range of in-door-outdoor static pressure differences.
This standard is intended for the measurement of the air leakage of building envelopes of single-zone buildings. For the purpose of this standard, many multi-zone buildings can be treated as single-zone buildings by opening interior doors or by inducing equal pressures in adjacent zones.
It does not address evaluation of air permeability through individual components.
Committee: SN/K 034
Adopted: 2001-03-06
Withdrawn: 2010-12-01
ICS: 914 - Referansestandarder til NS 3031
91.120.10 - Varmeisolering