Universell utforming av byggverk

Standardardene for universell utforming av byggverk heter:

  • NS 11001-1 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids – og publikumsbygninger
  • NS 11001-2 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger

Standardene er viktige verktøy for spesifisering av krav til bygninger og bygde omgivelser i henhold til samfunnets behov.

Disse standardene for universell utforming av byggverk er under revisjon.

Enklere hverdag
Hverdagen er utfordrende for mange brukere av bygninger. Rullestolbrukere har fortsatt begrenset tilgang til forretninger og kontorer, og mangel på teleslynger gjør det vanskelig for hørselshemmede å delta på konferanser og seminarer. Allergikere kan på sin side få store problemer i bygninger med teppebelagte gulv.

Mange opplever for eksempel at de er satt utenfor arbeidslivet på grunn av manglende tilrettelegging. Med enkle tiltak allerede på planleggingsstadiet vil flere kunne fungere i jobb og oppleve god mestring i hverdagen.

Universell utforming av byggverk
Første generasjon av uu-standardene for byggverk er nå 5 år gamle og modne for revisjon. Standardene har allerede gitt et kunnskapsløft blant prosjekterende, utførende og forvaltere. Universell utforming av bygninger krever kunnskap både om egenskaper ved bygningene og brukergruppenes behov. Erfaringene med standardene gir grunnlag for kritisk gjennomgang og justeringer.

Universell utforming av byggverk innebærer først og fremst at hovedløsningen skal være utformet på en slik måte at alle (dvs. flest mulig) skal kunne benytte seg av den uten behov for særløsninger, (jfr.lovens definisjon). Hovedløsningen for en bygning er å regne som den delen som ”publikum” skal benytte seg av, f.eks. hovedinngang, publikumsarealer, heiser, resepsjoner, kontorer og møterom.

Regjeringens tolkning av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven innebærer at man også må vurdere løsninger i allerede eksisterende byggverk, der det er relevant at universell utforming skal inkluderes.

Hva skjer internasjonalt?
ISO, den internasjonale standardiseringsorganiasjonen, publiserte i 2011 standarden ISO 21542 Building construction -- Accessibility and usability of the built environment. Arbeidet med standarden ble påbegynt i 2002, så den er et resultat av ganske omfattende og tidkrevende drøftinger. Komiteen ble ledet og ledes fortsatt av representanter fra AENOR, som er den spanske standardiseringsorganisasjonen. AENOR leder også et tilsvarende arbeid på europisk nivå. EU-kommisjonen bestilte i 2007/2008 en standard på temaet universell utforming av byggverk. Arbeidet med rammeverket rundt dette er nå avsluttet, og det er etablerte en egen teknisk komité (CEN/TC 11) som skal arbeide med temaet. På et møte i oktober 2016 ble det blant annet vedtatt at ISO 21542 kan nyttes som arbeidsgrunnlag med tilpasninger for europeiske forhold. Planen er å publisere en overordnet funksjonsbasert standard innen 24 måneder (2018/2019). Denne skal følges opp med 2 tekniske spesifikasjoner, som skal omhandle henholdsvis forslag til bygningstekniske løsninger og IT-tekniske programløsninger for prosjektering.

Revisjon av første generasjon nasjonale uu-standarder
Første generasjon av de norske uu-standarder var et pionérarbeid. Mye har skjedd etter publiseringen i 2009. Allerede året etter kom TEK10 med bestemmelser som avvek noe fra standardene. Det er derfor behov for en revisjon, og en ny komité er oppnevnt.

Forslag til reviderte utgaver er på høring fra og med 20.juni 2017 og ut september. Forslagene er tilgjengelige på Standard Norges nettside under "Standarde på høring". Komiteen følger også utviklingen av TEK17 som får virkning fra 1. juli 2017.

Tilgjengelig samfunn for alle
Universell utforming er ennå i en tidlig fase når det gjelder standardisering i byggsektoren. Revisjonen av de norske standardene reflekterer et stort engasjement i komiteen. Arbeidet bekrefter at standardisering anses som viktig operativt verktøy for å oppnå målsettingen om et samfunn for alle.

Kontaktperson

Lars Aasness
Prosjektleder
489 53 282 / laa@standard.no

Salg

salg@standard.no /
Nettprat med salg

Sist oppdatert: 2017-06-23

NS 11001-1:2009

Standard

NOK 1 061,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 11001-2:2009

Standard

NOK 952,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter