Innsiden av en skolebyning

Pågående prosjekter

Denne oversikten viser prosjekter innenfor eiendomsforvaltning, fasilitetsstyring (FM). Den er oppdatert per april 2018.

Oversikten er inndelt i prosjekter innenfor 8 områder:

 • Anskaffelser
 • Kontrakter
 • Ytelse/SLA
 • Resultat/PI/KPI
 • FM, Facilities Management
 • Bygg generelt
 • Vedlikehold
 • Oversettelser

Anskaffelser og kontrakter

 • Utvikling av ny kontraktstandard for ettersyn, drift og vedlikehold av heis løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau, prNS 3809
 • En europeisk komite for tjenester, CEN/TC 447 Services - Procurement, contracts and performance assessment, utarbeider flere nye standarder som grenser til FM , men de vil gjelde uavhengig av type tjenester som skal anskaffes.
  • Provision of services — Performance Measurement — Guidance on the mechanism to measure performance as part of service contracts
  • Guidelines for service procurement, assessment of the capacity of service providers and evaluation of service proposals
  • Service agreements and contracts.

Ytelse/SLA + måling av resultat/PI/KPI

 • Ny versjon av NS-INSTA 800 for kvalitet av renhold utgis 2018-05-01. Den kommer i to deler:
  NS-INSTA 800-1 Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet
  NS-INSTA 800-2 Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender INSTA 800-1 - Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse.
 • Det er under utvikling en nettbasert veiledning for utarbeidelse av tjenestenivåavtaler SLA basert på ISO 41012 Facility management — Guidance on strategic sourcing and the development of agreements. Dette arbeidet pågår i SN/K 226 Fasilitetsstyring og planlegges utgitt sommeren 2018.
 • Beskrivelsessystem for fasilitetstjenester.
  Det eksisterer tre beskrivelsessystem i dag:
  - Tjenestenivåavtale SLA etter NS-EN 15221-2/ISO 41012
  - NS 3451 (bygningsdelstabell) + funksjonskrav
  - NS 3420 for beskrivelse av tjenestenivå
  Standard Norge og komiteen for fasilitetsstyring, SN/K 226, har utviklet strukturen for en ny NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester. Standarden vil erstatte drift og vedlikeholdsdelen i NS 3420 (Del Z). Den nye NS 6420 vil omfatte postene 3 (drift og vedlikehold), 6 (renhold) og 7 (støttetjenester) i NS 3454. Det er planlagt lansering av den i 2018. Målet er sammenstilling av et komplett sett med poster for ytelser for utarbeidelse av tilbud og angivelse av enhetspriser
 • NS 6420 Beskrivelsestekster for renhold. Høsten 2017 ble det opprettet en ny komité som utvikler NS 6420 for renhold. Det eksisterer allerede noen postgrunnlag for tjenester knyttet til renhold av idrettsanlegg og idrettsgulv (NS 3420-Z), men nå utvides dette til å gjelde andre typer bygg.
 • Det pågår utarbeidelse av en ny standard NS 6460 for drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Prosjektet ble startet i 2017.

FM, Facilities Management

 • Den nye ledelses-systemstandarden som er blitt kalt den nye læreboka for FM kommer til sommeren. ISO 41001 Facilities Management - Management system - Requirements and guidance for use. Standarden utgis i juni 2018. Les mer om ISO 41001 her og se presentasjonen fra frokostmøtet som ble arrangert 21. mars
 • Parallelt med ferdigstillelse av ISO 41001 utarbeides det krav til FM-kompetansen til de som skal sertifisere etter den. Standarden som skrives heter ISO/IEC/TS 17021-11 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 11: Competence requirements for auditing and certification of facility management (FM) management systems. Norge deltar i arbeidet.
 • En ny felleseuropeisk standard om kompetanse og ansvar for FM-rollen skrives nå: prEN 15221-8 Framework and Guidance to the management functions, roles, responsibilities and competences in Facility Management. Norge deltar i arbeidet.
 • Det er under utarbeidelse en standard for prosessen ved arbeidsplassutforming. Arbeidet ble startet i 2016 og standarden, NS 6422 Arbeidsplasser - Prosessveiledning for utvikling av kontorarbeidsplasser utgis 2018-05-01.
 • Revisjon av NS-EN 15221-6 Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring. Det skal blant annet innarbeides et nytt tillegg til standarden som viser korrelasjonen mellom standarden og bransjestandarden IPMS (International Property Measurement Standards Coalition). Norge har spilt inn forbedringsforslag til standarden, blant annet innarbeidelse av høydekrav.
 • Revisjon av NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger. Arbeidet startet opp i august 2017.

Bygg generelt

 • Standarden for energiledelse er under revisjon og utgis i ny utgave i oktober 2018 som NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning
 • Ny utgave av standarden NS 3456 for dokumentasjon av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU-dokumentasjon) utgis sommeren 2018. NS 3456 angir prinsipper for FDVU-dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for eier av en bygning med tilhørende uteområde.
 • Samtidig med sluttføringen av standarden for FDVU-dokumentasjon, startes et nytt prosjekt "FDVU og BIM" med å utvikle en ny Norsk Standard som angir hvordan (FDVU-dokumentasjon) i henhold til NS 3456 kan gjøres tilgjengelig digitalt for bruk i BygningsInformasjonsModeller (BIM). Det et stort behov for å angi hvordan FDVU informasjonen kan lagres og deles gjennom BIM. Oppstart Q3 2018.
 • Det pågår ferdigstillelse av en ny versjon av NS 11001 Universell utforming av byggverk. Standarden i to deler for henholdsvis arbeids-/publikumsbygninger og boliger utgis til sommeren.
 • Komiteen for Steg og leveranser i byggeprosess startet sitt arbeid i august 2017. Den skal i første omgang gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge grunnleggende problemstillinger, utfordringer og erfaringer med utarbeidelse av Norsk Standard for steg og leveranser i byggeprosessen. Komiteen skal ta stilling til om det anbefales å utarbeide Norsk Standard som beskriver prosess-stegene i livsløpet for et byggverk leveranser fra de ulike stegene som underlag for neste steg
 • Når det gjelder tilstandsanalyser pågår det to prosjekter: ett nasjonalt og ett europeisk. Ny versjon av NS 3600 for tilstandsanalyse ved omsetning av boliger er på høring til 19. mai. Den viser hvordan NS 3424 skal anvendes for bolig og standarden inneholder kriterier for hva og hvilke bygningsdeler som skal undersøkes, hva det skal ses etter og hvordan tilstandsgrad skal bestemmes. Selv om kriteriene i den gjelder for bolig, er den overførbar til andre typer bygg. Du finner høringsforslaget til NS 3600 her.
 • Utarbeidelse av en ny europeisk Teknisk spesifikasjon for metodikk for tilstandsanalyse. Fra norsk side har vi spilt inn NS 3424 for tilstandsanalyse og NS-EN 16096 for verneverdige bygg. Les egen nyhetssak på prosjektet for tilstandsanalyser.

Vedlikehold

 • Revisjon av standarden for vedlikeholdskontrakter for industrien, NS-EN 13269
 • Ny versjon av NS-EN 13306 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi ble utgitt 2018-02-01. Standarden angir felles terminologi for vedlikehold til bruk innenfor alle fagområder og sektorer. Det pågår oversettelse av den til norsk, og forrige utgave fra 2010 er utgitt på norsk.
 • En ny standard for vedlikeholdsprosesser: NS-EN 17007 Vedlikeholdsprosess og tilhørende indikatorer ble utgitt 2018-01-01. Se egen nyhetssak om standarden for vedlikeholdsprosesser
 • En ny standard NS-EN 16991 Risk based inspection framework (RBIF) er under ferdigstillelse og utgis i løpet av 2018.
 • Arbeidet med utarbeidelse av en ny standard for vedlikeholdsprosjektering (maintenance engineering) startet i 2017. arbeidet ledes av Norge.
 • Det skal utarbeides en ny standard for maintenance management. Arbeidet startet i oktober 2017.
 • Det er startet arbeid med å lage en felleseuropeisk standard for vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsprogrammer.

Oversettelser
Det pågår oversettelser til norsk av følgende standarder:

 • ISO 41011 Facilities Management – Vocabulary. Standarden ble utgitt våren 2017 og utgis i norsk oversettelse i mai 2018. Den er samtidig i prosess for å bli felles standard for hele Europa og vil få betegnelsen NS-EN ISO 41011 Fasilitetsstyring (FM) – Terminologi
 • NS-EN 13306 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi
 • ISO 41012 Facility Management - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements. Standarden ble utgitt av ISO i 2017 og blir norsk og europeisk standard i løpet av 2018.
 • NS-EN 15221 Fasilitetsstyring (FM)
  Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring
  Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser
  Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring

Kontakt
For mer informasjon om prosjektene, ta kontakt med prosjektleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-05-15