NEK 400:2014

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien og i tillegg er det lagt inn enkelte utfyllende nasjonale normer. Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

NEK har laget en leseguide til NEK 400. Denne kan være nyttig for første gangs lesere, de som vurderer å anskaffe produktet eller de som ønsker å friske opp kunnskapene om normsamlingen.

Et «must» for rådgivere, installatører, leverandører og byggherrer

NEK 400 er et viktig «kontraktsdokument» mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle aktørene. En elektrisk lavspenningsinstallasjon bør prosjekteres og utføres i samsvar med NEK 400. Leverandører innen markedssegmentet «lavspenningsinstallasjoner» bør også ha god kjennskap til kravene som stilles i installasjonsbestemmelsene, slik at de er kjent med rammebetingelsene for eget utstyr.

Forholdet til offentlig regelverk

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.

Samsvarserklæring – et viktig dokument for kunden

En samsvarserklæring vil, ovenfor kunden, bekrefte at den elektriske lavspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med normsamlingens krav (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil da være en del av den privatrettslige avtale mellom leverandør og kunde.

Eksterne kilder

NK 64 har gjennom flere år mottatt og behandlet spørsmål om tolkning av NEK 400. Over 700 spørsmål/svar er samlet i en database som er offentlig tilgjengelig for bruker. På sikt vil basen integreres i NEKs Webside, men inntil videre kan denne viktige kilden nås på adressen www.nek400.no

Hvilke andre normer eller normsamlinger kan være relevant?

For virksomheter som foretar prosjektering og/eller utførelse av installasjoner i boliger, vil «NEK 399-1:2014 – Tilknytningspunkt for el- og ekomnett» være en viktig supplerende norm. Denne omhandler grensesnittet mellom allment nett for el og ekom – og byggets installasjoner.

NEK vil også trekke frem følgende normer/normsamlinger:

  • Elektriske tavler: «Tavlenormen» er samlet mellom to permer – NEK 439 del A og del B. Samlingene er norsk oversettelse av normene innen NEK EN 61439-serien.
  • Ekomanlegg: Prosjekterende, utførende og oppdragsgivere innen ekomområdet bør vurdere anskaffelse av NEK 700. Samlingen består av to deler, som til sammen dekker: Tele-, data- og TV-anlegg.
  • Sikker arbeid i elektriske lavspenningsinstallasjoner: NEK EN 50110 – og tilhørende guide «brukerguide for FSE og NEK EN 50110»
  • Elkontroll i bolig eller næringsbygg: NEK 405 serien.

Sist oppdatert: 2017-01-13

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 5.0 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 400:2014

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 5.0 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter