Fagråd forbruker

Mandat
Fagrådet for forbrukersaker i Standard Norge ble opprettet i 2005 og har følgende mandat:

”Fagrådet skal være rådgiver for Forbrukersekretariatet i Standard Norge og være en styringsgruppe for prosjektet. Fagrådet skal godkjenne sekretariatets arbeidsplan og årsrapport og bistå ved prioritering av prosjekter og deltakelse i standardiseringsprosjekter med forbrukerinteresse.

Fagrådet skal følge arbeidet i ISO/COPOLCO og gi innspill til hvordan Standard Norge skal stemme og svare i saker som behandles der.

Fagrådet skal årlig rapportere til Standard Norges styre om aktiviteten”.

Sammensetting
Følgende personer er oppnevnt i Fagrådet:

 • Politisk direktør Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet (leder av fagrådet)
 • Seniorrådgiver Kjersti Larssen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (nestleder)
 • Rådgiver Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet
 • Rådgiver Elisabeth Varland, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Utviklingssjef Anne Kristoffersen, Standard Norge

Vara-medlem: Avdelingsdirektør Eirik Annexstad, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sekretær for fagrådet og leder av Forbrukersekretariatet i Standard Norge er Hege Thorkildsen.

Prioriteringer og viktige områder
Fagrådet for forbrukersaker og forbrukersekretariatet i Standard Norge har utarbeidet kriterier som skal benyttes for å

 • identifisere standardiseringsprosjekter som er viktige for forbrukerne
 • prioritere mellom prosjekter;
 • gradere viktigheten av et prosjekt.

Følgende områder er vurdert som viktige ut fra et norsk forbrukerperspektiv og standardiseringsprosjekter innenfor disse er prioritert av fagrådet:

 • Tjenester og handel (herunder blant annet kvalitet og omfang av tjenester, kompetansekrav for tilbydere, helse- og omsorgstjenester, klagebehandling, tvisteløsning, tilbaketrekking av produkter, e-handel)
 • Universell utforming (tilgjengelighet for alle, hjelpemidler, ergonomi)
 • Miljø og samfunnsansvar (kommunikasjon, deklarasjoner, skadelige stoffer, avfall, bærekraftig forbruk, emballasje)
 • Bolig (boligens tilstand, kontrakter og kjøp av tjenester, prosess ved kjøp og salg, kvalitet, innemiljø, energibruk, trygghet etc.)
 • Informasjon, kommunikasjon og produktmerking
 • Sikkerhet ved produkter og tjenester (fysisk/mekanisk, kjemisk, kvalitet, advarselsmerking, brennbarhet)
 • IKT (e-handel, IT-sikkerhet, personvern, tilgjengelighet)

Strategi
Fagrådet har vedtatt en strategi for perioden som omfatter følgende mål for det nasjonale, nordiske og internasjonale forbrukerarbeidet:

Nasjonalt

 • Arbeide for at vi har norske forbrukerrepresentanter med i alle relevante komiteer som utarbeider Norsk Standard.
 • Arbeide for at vi har forbrukerrepresentanter med i norske speilkomiteer innenfor de prioriterte områdene.
 • Spre kunnskap om standardiseringsarbeid og nytteverdi av deltakelse i standardiseringsprosjekter.
 • Ha en god sammensetning av forbrukernettverket.

Nordisk

 • Etablere et nordisk nettverk for koordinering av aktiviteter i forhold til internasjonal standardiseringsaktiviteter ved å
  • utveksle og dele erfaringer;
  • prioritere områder det særskilt skal arbeides med;
  • sørge for nordisk forbrukerdeltakelse i alle prioriterte internasjonale standardiseringskomiteer.

Internasjonalt

 • Arbeide for norsk forbrukerdeltakelse i internasjonale standardiseringsprosjekter innenfor viktige samfunnsområder og i henhold til prioriteringskriteriene med et særlig fokus på europeiske prosjekter.
 • Aktiv deltakelse i ISO/COPOLCO årsmøte og arbeidsgrupper.

Sist oppdatert: 2017-03-13