Nyhetsarkiv

 

Stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder, og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det nå for at byene skal bli smartere og mer bærekraftige. Men hva er en «smart by», hvordan kan vi måle det og hvordan kan standarder bidra til smartere byer, ikke minst på transportområdet? 8. februar arrangerte vi Standard Morgen om temaet og her kun du finne presentasjonene fra frokostmøtet.

2017-02-22

Mer om Smarte byer og smart transport
 

NORSOK R-001:2017 Mechanical equipment, Edition 4, January 2017, has been published, and replaces NORSOK R-001, rev. 3, November 1997.

2017-02-22

Mer om New edition of NORSOK R-001 Mechanical equipment published
 

Nå kommer standarden som skal bidra til bedre økonomi, forenkling og forutsigbarhet for alle aktørene i verdikjeden for persontransport med buss. Standarden, NS 11050 Persontransport – Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport, er nå på høring og vi ønsker dine innspill og kommentarer.

2017-02-22

Mer om Standardiserte busser – er det mulig? Forslag til Norsk Standard på høring
 

Senest hvert femte år skal alle standarder tas opp til vurdering. Nå har turen kommet til standarden NS 476, og vi ber om dine synspunkter.

2017-02-17

Mer om Hva skal skje med standarden for godkjenning og sertifisering av inspektører for overflatebehandling?
 

Standard Norge etablerte høsten 2016 en komité bestående av blant annet brukerorganisasjoner, representanter fra kommunal sektor og næringslivsaktører, SN/K 564. Komiteen skal ivareta norske interesser i utarbeidelsen av en felles europeisk standard for krav til kvalitet i omsorgstjenester.

2017-02-17

Mer om Standard for omsorgstjenester på trappene
 

Stortingsmelding 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, påpeker flere utfordringer med dagens helse- og omsorgstjenester. Mange pasientgrupper og brukere har sammensatte behov og mottar flere tjenester. For disse brukerne er kommunen lovpålagt å tilby en individuell plan og ha en person som koordinator. Likevel opplever mange brukere at de blir sittende med ansvaret for å koordinere helsetjenestene selv. I denne forbindelse starter Standard Norge våren 2017 et arbeid med å utvikle Norsk Standard for individuell plan.

2017-02-17

Mer om Individuell plan for personer som mottar offentlige helse- og omsorgstjenester
 

10. februar arrangerte Standard Norge et informasjonsmøte om dagens Norsk Standard for gulrot og andre grønnsaker. Under møtet ble det konkludert med at standardene ikke er skyld i matsvinn. Det kom også fram at bransjen i liten grad forholder seg til Norsk Standard og at kravene til for eksempel gulrot heller er nedfelt i interne bransjekrav.

2017-02-15

Mer om Gulrottilbudet i butikken reguleres av interne bransjekrav
 

Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år, med de betydelige omkostninger det har på politisk stabilitet, forretningsdrift, internasjonal handel og fattigdom. Nye retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid ble lansert i Norge 9. desember 2016 i form av standarden NS-ISO 37001.

2017-02-13

Mer om Ledelsessystem for antikorrupsjon
 

The NORSOK owners reviewed the use of and the content of all available NORSOK standards in 2015 and 2016. The recommendations for future development of the NORSOK portfolio was presented in November 2016. A detailed project report has also been released. This report is available in Norwegian and will be made available in English.

2017-02-10

Mer om Results from the owners review of NORSOK standard portfolio
 

NORSOK L-003 Piping details and NORSOK L-001 Piping and valves was published in 2017 while NORSOK L-002 Piping system layout, design and structural analysis and NORSOK L-004 Piping fabrication, installation, flushing and testing was published in 2016. NORSOK L-005 is from 2013 and may be revised after the corresponding ISO standard has been updated.

2017-02-10

Mer om Modernisation of NORSOK standards for Piping and Lay-out