Nyhetsarkiv

 

Personidentifisering er viktig. At noen overtar andres identitet for å kunne utføre ulike former for skadeverk og svindel er et økende problem. Vi vet at det innvilges sosiale ytelser for «falske» barn, at personer kan ha flere typer identiteter og at en del slett ikke har noen fastsatt identitet. Mer reising over landegrenser øker viktigheten av orden fra første etablering av identitet til siste kontroll av identitet.

2017-03-22

Mer om Én grunnleggende identitet
 

Standarden NS-EN 15224 er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helsetjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med ytterligere krav, fortolkninger og veiledninger spesifikk for helsetjenesten.

2017-03-22

Mer om Ledelsessystemer for kvalitet i helsetjenesten
 

Denne standarden vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene, føre til forenkling, forutsigbarhet og besparelse. Ikke minst vil den legge til rette for et godt samarbeid mellom partene.

2017-03-22

Mer om NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet
 

Vann er liv. Men når vannet er utrygt og sanitære forhold ikke-eksisterende, kan vann ta liv. For millioner av mennesker er dette en realitet hver dag. I dag er Verdens vanndag - en dag som handler om å gjøre noe som betyr noe for mennesker som ikke har det vannet de trenger.

2017-03-21

Mer om Verdens vanndag: Standarder sørger for bærekraftig forvaltning av vannressursene
 

Tiltak i sjø-, brakk- og ferskvann kan føre til oppvirvling og spredning av sedimentpartikler som kan forurense ved at enkelte miljøgifter binder seg til partiklene. I tillegg kan oppvirvling av sedimenter eller tilførsel av masser føre til skader på naturverdier som følge av nedslamming, uavhengig av om partiklene er forurenset eller ikke. I arbeidet med overvåkning vil en ny Norsk Standard, NS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster, være et viktig verktøy.

2017-03-20

Mer om Norsk Standard for overvåking av tiltak i vannforekomster
 

NORSOK R-002 is a design standard for lifting equipment. It is particularly useful for new build projects, but it is also useful when replacing the lifting equipment or wearing parts on existing installations.

2017-03-20

Mer om New edition of NORSOK standard for lifting equipment published
 

ISO 31000 er ment for alle som skaper og beskytter verdier i en organisasjon ved å vurdere risikoer, ta beslutninger, sette og nå mål, og forbedre ytelsen. Forslaget til revidert standard er nå tilgjengelig for kommentering.

2017-03-17

Mer om Standarden for risikostyring, ISO 31000, blir enklere og tydeligere
 

Det har vært flere medieoppslag den siste tiden om utfordringer knytte til boligkjøp. Ett av tiltakene for å redusere konfliktnivået i forbindelse med et boligkjøp er å sørge for en grundig teknisk tilstandsrapport. Denne kan lages på bakgrunn av standarden NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

2017-03-17

Mer om Tryggere boligkjøp med tilstandsanalyse etter Norsk Standard NS 3600
 

Under den internasjonale workshopen «Telecare and telehealth» hos Standard Norge 14. mars diskuterte man hva ny teknologi kan bidra med i eldreomsorgen. Velferdsteknologi er ikke et nytt fenomen, men skal nyere teknologi virkelig bære frukter i eldreomsorgen, må bruken settes i et system der brukernes individuelle behov ivaretas bedre. Standardisering er et viktig verktøy for å få til dette.

2017-03-16

Mer om Ny teknologi styrker eldreomsorgen
 

The Dutch standardization organization NEN in cooperation with Shell invite you to a seminar in Delft on Wednesday 29 March 2017 entitled “Achieving sustainable business performance by qualified implementation and use of oil and gas standards”. This seminar is a unique opportunity for the European petroleum industry and others to learn how existing and new multi-disciplinary international ISO standards are enablers for cost-efficiency, risk reduction, and minimizing carbon footprint.

2017-03-15

Mer om Seminar: International standardization in the reliability technology and cost area