Inneklima – norske parametere til felles europeisk standard

Innemiljøet påvirker ikke bare menneskenes komfortfølelse, men også deres helse og produktivitet i både arbeid og læring. De viktigste krav til innemiljø og inneklima reguleres i Norge av teknisk byggeforskrift av 2010 (TEK 10). Det finnes også en felles europeisk standard, NS-EN 15251, som tar for seg inneklimaparameterene på en helhetlig måte.

Kvinne som sitter foran datamaskin

Godt inneklima er viktig på enhver arbeidsplass.

NS-EN 15251 er en standard som angir forslag til grenseverdier for temperatur, luftmengder, fuktighet, avgassing fra bygningsmaterialer, støy og belysning, og er på flere områder mer detaljert enn TEK 10.

Standard setter mål om å:

  • systematisere parametrene for inneklima
  • gi forslag til hvordan parametrene skal brukes for dimensjonering av klimaanlegg
  • gi forslag til hvordan parametrene skal brukes for beregninger av energiforbruk i bygninger
  • gi gode råd om hvordan godt inneklima kan oppnås og bruken av energi reduseres.

Veiledende verdier for inneklima
NS-EN 15251 angir verdier for klimaparameterne (inndelt i klimaklasser) som eksempler, og ikke som forpliktende verdier. Standarden forutsetter at de gitte verdiene kan brukes av medlemslandene i den europeiske standardiserings­organisasjonen CEN, der det ikke finnes nasjonale bestemmelser (lover og forskrifter) som pålegger bruken av andre verdier. Standarden pålegger altså ikke noen av verdiene, men alle verdiene er veiledende.

Varierende verdier basert på ulikt klima
De enkelte landene som er medlemmer i CEN har forskjellige klimatiske forhold, byggeskikker og etablerte preferanser. Derfor åpner NS-EN 15251 for at det kan utarbeides nasjonale tillegg til standarden.

Standard Norge har en egen standardiseringskomité, SN/K 100, som har ansvaret for å følge opp internasjonal standardisering knyttet til ventilasjon og inneklima. Denne komiteen tok initiativet til å utarbeide et nasjonalt norsk tillegg til NS-EN 15251. Arbeidet ble påbegynt i desember 2011 og høringsutkastet ble lagt ut i januar 2014. Tillegget er planlagt å bli utgitt 1. juni 2014 **.

Det nasjonale tillegget omfatter tre separate kapitler: termisk inneklima, inneluftkvalitet og luftmengder, og krav til emisjoner fra bygningsmaterialer. Krav som gjelder termisk inneklima og inneluftkvalitet er basert på den kjente og innarbeidede systematikken utarbeidet i sin tid av professor Ole P. Fanger og bruker den subjektive vurderingen, uttrykt som prosent av misfornøyde (PPD), som et overordnet kriterium for vurdering av inneklimaet.

Alle krav er inndelt i fire klasser, med klasse I som er den høyeste og klasse IV den laveste. Kravene i det nasjonale tillegget definert som klasse III, er søkt harmonisert med krav i offentlige forskrifter.

De termiske kriteriene tar hensyn til lufttemperatur, temperaturen av omgivende flater, strålingsassymmetri, temperaturgradient* og trekk. Temperaturgrensene for de forskjellige inneklimaklassene er gitt som eksempler kalkulert for forskjellig bekledning og årstid, og for forskjellige typer lokaler og aktivitetsnivå.

Kriteriene for nødvendig tilført friskluftsmengde er gitt for forskjellige typer lokaler (boliger og yrkesbygg), avhengig av aktivitetsnivå, forurensning fra bygningsmaterialer og belastning med prosesser.

Kriteriene for emisjoner fra bygningsmaterialer er inndelt i tre klasser: 
Klasse I: Svært lav-emitterende materialer
Klasse II: Lav-emitterende materialer
Klasse III: Ikke lav-emitterende materialer.

For hver av klassene gis det grenseverdier for forskjellige stoffer. Listen over de skadelige stoffene i luften er utvidet i forhold til den gjeldende utgaven av NS-EN 15251, og grensene er justert.

Krav i standarden og forskriften er sammenfallende
Utarbeidelsen av det nasjonale tillegget er et viktig steg i systematisering og samordning av krav til inneklima i Norge. Det nasjonale tillegget er et normativt dokument, som vil kunne brukes som referanse i alle bygningskontrakter, både nybygg og rehabilitering. Ved å oppfylle kravene i det nasjonale tillegget vil det samtidig bety at krav til inneklima i TEK 10 også er innfridd.

Ny versjon av standarden, samme nasjonale tillegg
I skrivende stund pågår det et arbeid med revisjon av NS-EN 15251. Arbeidet ble påbegynt våren 2013 og skal avsluttes i mars 2016. Norge deltar i arbeidsgruppen med sin representant. Ut fra utviklingen i revisjonsarbeidet kan vi trekke konklusjonen at endringene i den reviderte standarden ikke vil gjøre det nødvendig med revisjon av det norske nasjonale tillegget. Så selv om det kommer en ny versjon av standarder om et par år, kan det nasjonale tillegget til standarden, som nå er rett rundt hjørnet, fortsatt brukes.


* Temperaturgradient er et uttrykk for temperaturdifferansen mellom lavere og høyere regioner av oppholdssonen.

** Utgivelsen er forsinket i forhold til opprinnelig plan, og vil bli utgitt etter 1.  juni.

(Denne artikkelen har også vært på trykk i Byggeindustrien nr. 9-2014.)

Sist oppdatert: 2014-09-30