NS-INSTA 800 - Revisjon i racerfart

Standarden NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bestemme rengjøringskvalitet, er en suksessfull nordisk standard som brukes i utstrakt grad i Norge, Sverige og Danmark. Nå skal standarden revideres.

INSTA 800 angir en fremgangsmåte for å vurdere kvaliteten på rengjøring, slik at rengjøringen i siste instans kan forbedres.  NS-INSTA 800 har blitt stadig mer utbredt i de nordiske landene – og nå ser vi en økende interesse på standarden, også utenfor Norden.

Standarden anvendes av så vel private som offentlige aktører ved anskaffelse av renholdstjenester. Tilbakemelding fra brukerne tyder imidlertid på at visse deler av standarden kan være uklar, og vi ser også et behov for at standardens styringssystem forbedres og styrkes. 

Forbedring av standarden
Ved en revisjon vil vi forsøke å klargjøre eventuelle uklarheter og også vurdere behovet og mulighetene for et tillegg, hvor metoder for beste praksis beskrives. Dette gjelder for eksempel på områder hvor det er et særlig fokus på hygiene, slik som barnehager og pleieinstitusjoner.
For å bevare standardens status, er det svært viktig at den oppdateres, forbedres og gjøres mer operasjonell.

Med dette som bakgrunn har Dansk Standard tatt initiativet til å gjennomføre en nordisk revisjon i samarbeid med de øvrige nordiske landene. Som utgangspunkt for arbeidet er det allerede engasjert en ekspert som arbeider tett på det nordiske markedet, og som har implementert standarden i de fleste nordiske land, til å lage et første revisjonsutkast.

Utkastet skal behandles i en nordisk arbeidsgruppe i høst, før standardutkastet etter hvert sendes ut på en offentlig høringsrunde. 

Alle de involverte er enige om å forsøke å få til en så rask revisjonsrunde som mulig!

Kontaktperson i Standard Norge
Ansvarlig for oppfølging er komité i Standard Norge SN/K 054 for Renhold, og kontaktperson er prosjektleder Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2015-11-06