Trikk i Oslo

Forslag til revidert standard, NS 8176 om vibrasjoner fra samferdsel og vibrasjonsklasser, på høring

Standarden NS 8176 inneholder vibrasjonsklasser for bygninger og beskriver en metode for måling av vibrasjoner fra landbasert transport. Det er den viktigste vibrasjonsstandarden som er tilknyttet byggteknisk forskrift. Den beskriver grenseverdier i fire vibrasjonsklasser A, B, C og D. Et revidert forslag på standard er nå lagt ut på åpen høring fram til 10. juni.

Fagmiljøer som utfører målinger og vurderinger, tok opp behovet for revisjon av standarden i 2015. Dette ble diskutert med interessenter på et møte i april 2015, og deltakerne var enige om at standarden bør revideres.

Det ble foreslått revisjon av bl.a. valg av representativt utvalg for måling, antallet hendelser (statistisk maksimalverdi), hyppighet, varighet, måleperiode, måleopplegg, måleusikkerhet o.l. Inkludering av andre vibrasjonskilder (flybevegelser, industri, terminaldrift, e.l.), flytting av klassetabell til hovedteksten, utvidelser av standarden til å gjelde kontorer mm. 

Forslaget til revidert standard, med benevnelsen prNS 8176, som nå er lagt ut på høring, er utført av Standard Norges komité SN/K 365 Vibrasjoner fra samferdsel.

Komiteen har gått gjennom alle innspill og erfaringsdata fra bruken av standarden. Vibrasjonsklassene er tatt med i hovedteksten. Målemetodikken er oppdatert. Måling av hastighet eller akselerasjon gjøres i kombinerte måleretninger med veiefiltre definert i NS-EN ISO 8041. Frekvensområdet for målingene er gitt fra 1 Hz til 80 Hz. Virkningskurvene er analysert og vurdert på nytt med oppdaterte vibrasjonsdata.

Høringsmøte
Forslaget til revidert standard vil bli presentert på et frokostmøte, Standard Morgen, 31. mai. Se mer informasjon om dette under vår oversikt over Standard Morgen.

Høringskommentarer
Du kan finne høringsforslaget og legge inn ev. kommentarer under vår gratis tjeneste «Standarder på høring».

Sist oppdatert: 2017-03-30