Bygning som blir revet

Ny utgave av standarden for miljøsanering, demontering og riving av bygninger og bygningsdeler på høring

En ny revidert utgave av NS 3420 – C: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del C: Forberedende ytelser er nå lagt ut til høring. I tillegg til miljøsanering, demontering og riving omfatter den også hulltaking, slissing, stikningsarbeider, sanering av soppangrep, og bekjempelse av skadedyr som angriper trevirke.

Den gjeldende versjonen av standarden ble utgitt i 2008. Revisjonen er basert på erfaringer fra bruk, og det er nå gjort endringer i innholdet, i tillegg til at nye punkter er lagt til. Standarden har gjennomgått en omfattende strukturendring. Særlig gjelder dette punktene om miljøsanering, demontering og riving som nå er splittet i flere punkter.

De viktigste endringene i den nye utgaven:

  • Det er lagt til et nytt punkt CB Stikningsarbeider.
  • Tidligere punkt CD Miljøsanering, demontering og riving er splittet og inndelt i punktene CG Miljøsanering, CI Demontering og CK Riving.
  • Forberedende arbeider for miljøsanering, demontering og riving er lagt til nytt punkt CA.
  • Felles arbeider for miljøsanering, demontering og riving er lagt til nytt punkt CM.
  • Tidligere punkt CH Hulltaking og slissing er lagt til nytt punkt CS.
  • Bygningsdelstabellen er erstattet av mindre matriser for bygningsdeler.
  • Alle punkter som omhandler sanering av sopp og skadedyr er samlet under punkt CY.
  • Mediummatrise for farlige stoffer er revidert og oppdatert, og «medium» er endret til «stoff».

 Forslaget er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 412 Forberedende ytelser. Komitéleder er Arne Hugo Elde fra Elde Consulting.

Standarden er på høring fram til 8. september. Du kan gi dine kommentarer via vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Alle kommentarer vil blir vurdert og behandlet av standardiseringskomiteen før forslaget blir utgitt som Norsk Standard. Etter planen skal standarden utgis i starten av 2018.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Tom Erik Larsen.

Sist oppdatert: 2017-07-07