Verdien av standarder trekkes fram i Industrimeldingen

"Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende" har regjeringen kalt Industrimeldingen som ble lansert 30. mars på Herøya (Meld. St. 27). Meldingen understreker industriens betydning for å lykkes med grønn omstilling og viktigheten av å utnytte digitalisering og automatisering for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser. Standarder framheves som vesentlige for å spre teknologisk utvikling.

Ved lanseringen av Indstrimeldingen pekte næringsminister Monica Mæland på klima og bærekraft gjennom grønn omstilling, det å sikre tilgang på kapital og styrket bånd mellom utdanning og industri som viktige tiltak for regjeringen.

Standarder sprer teknologisk utvikling
Administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge er spesielt glad for den plassen standarder har fått i meldingen. Standardenes bidrag til å spre teknologisk utvikling trekkes fram. Internasjonale standarder er en mulighet til å spre kunnskap og få aksept for innovative løsninger på det globale markedet, i følge meldingen.

En undersøkelse fra Storbritannia om økonomisk nytteverdi av standarder trekkes fram. Den illustrerer nettopp at et velfungerende standardiseringssystem har stor betydning for vekst og verdiskapning. Den peker også på at standarder kan bidra til forenkling, effektiv bruk av samfunnets ressurser, reduksjon av handelshindre og å fremme innovasjon.

Det framheves dessuten at standardisering er løftet høyt opp på den politiske dagsorden i Europa. Europakommisjonen har lansert "Joint Initiative on Standardisation", der et av tiltakene handler om hvordan standardiseringen er en viktig støtte i digitaliseringen av europeisk industri. Norge er aktivt med i dette arbeidet og har underskrevet avtalen. 

Hele Industrimeldingen finner du her (kapittel 5.3.9 tar spesielt for seg standardendes bidrag for å spre teknologisk utvikling).

Sist oppdatert: 2017-12-01