Helse og omsorg

 

Denne standarden vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene, føre til forenkling, forutsigbarhet og besparelse. Ikke minst vil den legge til rette for et godt samarbeid mellom partene.

2017-03-22

Mer om NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet
 

Under den internasjonale workshopen «Telecare and telehealth» hos Standard Norge 14. mars diskuterte man hva ny teknologi kan bidra med i eldreomsorgen. Velferdsteknologi er ikke et nytt fenomen, men skal nyere teknologi virkelig bære frukter i eldreomsorgen, må bruken settes i et system der brukernes individuelle behov ivaretas bedre. Standardisering er et viktig verktøy for å få til dette.

2017-03-16

Mer om Ny teknologi styrker eldreomsorgen
 

14.-16. mars 2017 ønsker Standard Norge et tyvetalls eksperter på helse- og omsorgstjenester fra hele Europa velkommen til Oslo. Anledningen for møtet er arbeidet med en felles europeisk standard for krav til kvalitet i eldreomsorgen. Når standarden kommer, vil den også bli Norsk Standard.

2017-03-13

Mer om Høy standard på omsorgstjenester
 

Standard Norge etablerte høsten 2016 en komité bestående av blant annet brukerorganisasjoner, representanter fra kommunal sektor og næringslivsaktører, SN/K 564. Komiteen skal ivareta norske interesser i utarbeidelsen av en felles europeisk standard for krav til kvalitet i omsorgstjenester.

2017-02-17

Mer om Standard for omsorgstjenester på trappene
 

Stortingsmelding 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, påpeker flere utfordringer med dagens helse- og omsorgstjenester. Mange pasientgrupper og brukere har sammensatte behov og mottar flere tjenester. For disse brukerne er kommunen lovpålagt å tilby en individuell plan og ha en person som koordinator. Likevel opplever mange brukere at de blir sittende med ansvaret for å koordinere helsetjenestene selv. I denne forbindelse starter Standard Norge våren 2017 et arbeid med å utvikle Norsk Standard for individuell plan.

2017-02-17

Mer om Individuell plan for personer som mottar offentlige helse- og omsorgstjenester
 

Er dette stikkord og koblinger som du er opptatt av? Doping berører alle som driver med idrett på ulike nivåer. Dette gjelder både i forhold til etikk og helse. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) undersøker nå om det skal settes i gang et standardiseringsarbeid på området: «Nutritional Supplements compatible with doping prevention». Det gjelder kosttilskudd, mat og drikke som er spesielt beregnet på idrettsutøvere

2017-02-09

Mer om Kosttilskudd og forhindring av doping
 

Forrige uke var over 300 eksperter fra hele verden innenfor tannhelse på internasjonalt standardiseringsmøte i Norge. Som oppfølging av møtet planlegges det nå revisjon av standardene for elektriske tannbørster og produkter for tannbleking, og det er full fokus på bruk av tenner til personidentifisering.

2016-09-21

Mer om Internasjonal tannhelse på dagsorden
 

Marie Nora Roald, en av Standard Norges komitémedlemmer er nå valgt til å lede den internasjonale organisasjonen for bioingeniører, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS).

2016-09-12

Mer om Norsk kvinne blir president i den internasjonale organisasjonen for bioingeniører
 

Kommende uke møtes rundt 300 internasjonale eksperter innenfor tannhelse i Tromsø. Gjennom uken skal det arrangeres rundt 60 møter i ulike ekspertgrupper som tar for seg alt fra fyllinger, implantater og instrumenter til computerassistert design. Det er ingen tilfeldighet at dette årsmøtet er lagt til Tromsø som har en av Europas mest moderne tannlegeutdanninger.

2016-09-11

Mer om I Tromsø settes standarden for internasjonal tannhelse
 

UD 2016, som er en fagkonferanse om universell utforming som holdes hvert andre år, ble i år avholdt i York i Storbritannia. Standard Norge ga der en presentasjon om velferdsteknologi og standardisering, med fokus på universell utforming.

2016-09-09

Mer om Standard Norge deltok på internasjonal fagkonferanse om universell utforming
1 2 3 4 5 6 > »