Helse og omsorg

 

Standard Norge etablerte høsten 2016 en komité bestående av blant annet brukerorganisasjoner, representanter fra kommunal sektor og næringslivsaktører, SN/K 564. Komiteen skal ivareta norske interesser i utarbeidelsen av en felles europeisk standard for krav til kvalitet i omsorgstjenester.

2017-02-17

Mer om Standard for omsorgstjenester på trappene
 

Stortingsmelding 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, påpeker flere utfordringer med dagens helse- og omsorgstjenester. Mange pasientgrupper og brukere har sammensatte behov og mottar flere tjenester. For disse brukerne er kommunen lovpålagt å tilby en individuell plan og ha en person som koordinator. Likevel opplever mange brukere at de blir sittende med ansvaret for å koordinere helsetjenestene selv. I denne forbindelse starter Standard Norge våren 2017 et arbeid med å utvikle Norsk Standard for individuell plan.

2017-02-17

Mer om Individuell plan for personer som mottar offentlige helse- og omsorgstjenester
 

Er dette stikkord og koblinger som du er opptatt av? Doping berører alle som driver med idrett på ulike nivåer. Dette gjelder både i forhold til etikk og helse. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) undersøker nå om det skal settes i gang et standardiseringsarbeid på området: «Nutritional Supplements compatible with doping prevention». Det gjelder kosttilskudd, mat og drikke som er spesielt beregnet på idrettsutøvere

2017-02-09

Mer om Kosttilskudd og forhindring av doping
 

Forrige uke var over 300 eksperter fra hele verden innenfor tannhelse på internasjonalt standardiseringsmøte i Norge. Som oppfølging av møtet planlegges det nå revisjon av standardene for elektriske tannbørster og produkter for tannbleking, og det er full fokus på bruk av tenner til personidentifisering.

2016-09-21

Mer om Internasjonal tannhelse på dagsorden
 

Marie Nora Roald, en av Standard Norges komitémedlemmer er nå valgt til å lede den internasjonale organisasjonen for bioingeniører, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS).

2016-09-12

Mer om Norsk kvinne blir president i den internasjonale organisasjonen for bioingeniører
 

Kommende uke møtes rundt 300 internasjonale eksperter innenfor tannhelse i Tromsø. Gjennom uken skal det arrangeres rundt 60 møter i ulike ekspertgrupper som tar for seg alt fra fyllinger, implantater og instrumenter til computerassistert design. Det er ingen tilfeldighet at dette årsmøtet er lagt til Tromsø som har en av Europas mest moderne tannlegeutdanninger.

2016-09-11

Mer om I Tromsø settes standarden for internasjonal tannhelse
 

UD 2016, som er en fagkonferanse om universell utforming som holdes hvert andre år, ble i år avholdt i York i Storbritannia. Standard Norge ga der en presentasjon om velferdsteknologi og standardisering, med fokus på universell utforming.

2016-09-09

Mer om Standard Norge deltok på internasjonal fagkonferanse om universell utforming
 

5. september inviterer vi til et informasjonsmøte for en ny standardiseringskomité knyttet til kvalitetskrav i omsorgstjenester. Komiteen vil være speilkomité for den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 449 Quality of care for elderly people in ordinary or residential care facilities.

2016-08-11

Mer om Informasjonsmøte: Standarder for økt kvalitet i omsorgstjenester
 

Medisinsk utstyr omfatter en bred serie av produkter fra enkle nåler til livreddende implantater, men felles for alle er målet om å besørge størst mulig sikkerhet for pasientene. En av de viktigste standardiseringskomiteene for internasjonal standardisering for kvalitetsstyring av medisinsk utstyr er ISO/TC 210. I Norge følges arbeidet av speilkomiteen SN/K 113 Kvalitetsstyring medisinsk utstyr.

2016-07-04

Mer om Med pasienten i fokus - kvalitetsstyring av medisinsk utstyr
 

23. juni 2016 hadde den nyopprettede standardiseringskomiteen SN/K 113 Kvalitetsstyring medisinsk utstyr sitt første møte. Komiteen har representanter for helsemyndigheter, sykehus, produsenter av medisinsk utstyr og sykehussektoren.

2016-07-01

Mer om Norsk standardiseringskomite for kvalitetsstyring innenfor medisinsk utstyr etablert
1 2 3 4 5 > »