Gutt som sitter i rullestol spiller et ballspill

Individuell plan for personer som mottar offentlige helse- og omsorgstjenester

Stortingsmelding 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, påpeker flere utfordringer med dagens helse- og omsorgstjenester. Mange pasientgrupper og brukere har sammensatte behov og mottar flere tjenester. For disse brukerne er kommunen lovpålagt å tilby en individuell plan og ha en person som koordinator. Likevel opplever mange brukere at de blir sittende med ansvaret for å koordinere helsetjenestene selv. I denne forbindelse starter Standard Norge våren 2017 et arbeid med å utvikle Norsk Standard for individuell plan.

Hva er en individuell plan?
En individuell plan (IP) er lovpålagt jf. pasient- og brukerrettighetsloven og skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter, pasient og bruker. Dette skal skje både på tvers av fag, tjenestenivå og sektorer slik at brukeren mottar det beste tjenestetilbudet som er tilpasset sine behov. En IP kan også være en støtte for pårørende og annet hjelpeapparat ved at den bidrar til økt oversikt og rolleavklaring.  

Hvorfor individuell plan?
I tillegg til at mange brukere mottar et sammensatt tjenestetilbud på tvers av ulike fag og tjenestenivåer, skal helsepersonell yte helsetjenester og tilrettelegge slik at ressursene til brukeren og de pårørende går med til å fokusere på de individelle behovene. Ved å utarbeide en IP blir det oppnevnt en koordinator som skal hjelpe brukeren slik at det blir enklere å få sammenheng og helhet i tilbudet. Koordinatoren skal sikre samordningen av tjenestetilbudet og holde framdriften i arbeidet med utarbeiding og oppdatering av den individuelle planen. 

Hva kan vi oppnå med en standard for individuell plan?
Det finnes i dag ingen felles mal for hvordan vi utformer, anvender eller følger opp en IP. Vi håper en Norsk Standard med et standardisert oppsett vil bidra til:

  • økt brukermedvirkning
  • bedre informasjonsflyt
  • bedre samhandling mellom de ulike tjenestene
  • rolleavklaring
  • forenkling av kommunikasjonsflyten 
  • en sikring av kvaliten
  • at de med rettigheten får tilbud om IP
  • økt bruk av felles planleggingsdokumenter

Standard Norge trenger deg
Vi søker nå interessenter til arbeidet med å utforme en Norsk Standard for IP. Har du erfaring fra koordinering av tjenester eller utarbeidelse av IP? Vi trenger faglig engasjerte medlemmer med tilknytning til både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vi ønsker en bredest mulig sammensetning av komiteen, alt fra deg som jobber med pasientkontakt og lokal ledelse til medlemmer på politisk og organisatorisk nivå. Dersom du eller din organisasjon ønsker å bidra i arbeidet med å bedre hverdagen for mange tjenestemottakere, ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Martine L. Drevvatne.

Sist oppdatert: 2017-03-21