Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Hender til en ung og eldre person

Standard for omsorgstjenester på trappene

Standard Norge etablerte høsten 2016 en komité bestående av blant annet brukerorganisasjoner, representanter fra kommunal sektor og næringslivsaktører, SN/K 564. Komiteen skal ivareta norske interesser i utarbeidelsen av en felles europeisk standard for krav til kvalitet i omsorgstjenester.

Hvorfor trenger vi en standard for omsorgstjenester?
Bakgrunnen for dette arbeidet er de mange forskriftene og retningslinjene som stiller krav til omsorgstjenester og erkjennelsen av behovet for en overordnet standard. Standarden skal utarbeides i samråd med brukere, myndigheter, tjenestetilbydere og interesseorganisasjoner, og målet er at den skal sette kvalitetskrav til tjenstetilbudet. Samtidig vil klare kvalitetskrav bidra med en forenkling av regelverket og kunne være til hjelp når tjenester er ute på anbud eller det skal samarbeides på tvers av tilbydere.

I Norge har vi som mål at hver enkelt innbygger skal motta helse- og omsorgstjenester som i større grad er tilpasset individuelle behov. Med utgangspunkt i det friske i hver enkelt person, er det brukerens funksjon, behov og ressurser som skal være sentralt. For å få til denne skreddersømmen kan et av grepene være en tjenestestandard.

Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. (Kåre Hagen i Meld. St. 29 Morgendagens omsorg)

En slik prosess vil også medføre at alle parter står igjen med et samstemt og tydelig bilde, hvor forventningene til tjenestene er avklart.

Erfaring fra svensk arbeid
Den svenske standardiseringsorganisasjonen SIS ga i 2015 ut en Svensk Standard for økt kvalitet og sikkerhet i eldreomsorgen både for hjemmeboende og eldre med institusjonsbaserte opphold (standarden SS 872500 Kvalitet i vårt och omsorg för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende).

Da Sverige startet arbeidet med den standarden, var dette med bakgrunn i eksisterende og fremtidige utfordringer i eldreomsorgen. Mange av disse utfordringene ser vi også i Norge:

  • Økende andel omsorgstrengende
  • Mange ulike tjenestetilbydere, både offentlige og private
  • Utfordring med å sammenligne tilbud
  • Eldre kan ha vanskeligheter med å stille krav
  • Kvalitetssvikt i tjenesten
  • Manglende oversikt over tjenestetilbudet for sammenligninger
  • Uklart hva som karakteriserer god kvalitet
  • Økt behov for samordning
  • Geografiske utfordringer og behov for å ivareta desentraliserte tjenester og tilbud 

Veien videre
Standard Norge setter stor pris på faglig innspill og hører gjerne fra deg om du har kommentarer til arbeidet. Dersom du eller din organisasjon har spørsmål eller ønsker å bidra ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Martine L. Drevvatne.

For interesserte kan den svenske standarden lastes ned gratis på www.sis.se.

Mere informasjon om den europeiske standardiseringskomiteen kan leses på komitesiden til CEN/TC 449.

Sist oppdatert: 2017-03-21