Vil du delta i arbeidet med Norsk Standard for akuttmottak?

Standard Norge søker fagfolk som vil bidra til å utvikle en standard for bedre kvalitet ved somatiske akuttmottak.

Helsetilsynet har i 2007 og i 2016 - 2018 gjennomført landsomfattende tilsyn av somatiske akuttmottak. Avvikene som ble avdekket, er blant annet:

 • Mangel på enhetlig ledelse i akuttmottaket
 • Manglende implementering av avviksbehandlingssystem 
 • Gjennomgående forsinket antibiotikabehandling, særlig til pasienter med organdysfunksjon
 • Forsinket legetilsyn/undersøkelse etter hastegrad 
 • Ikke nedtegnet tilstrekkelig informasjon om pasientens tilstand 
 • Utilstrekkelig informasjon ved overflytting av pasient til avdeling/post  

Risikoen er stor for at dette kan gå utover pasientsikkerheten.

Ny komite

Standard Norge oppretter nå en komite som skal utvikle en standard for somatiske akuttmottak. Hensikten er å minske risiko for at feil og avvik oppstår, at pasientsikkerhet ivaretas og at uønsket variasjon i tjenesten reduseres.

Komiteens mandat:

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard for akuttmottak som skal bidra til dynamisk kvalitets- og organisasjonsutvikling av somatiske akuttmottak. Standarddokumentene som utarbeides kan være grunnlag for godkjenningsordning eller sertifiseringsordning.

På bakgrunn av regelverk og ulike kunnskapskilder som stortingsmeldinger, forskningsfunn (kvalitativ og kunnskapsbasert), tilsynsrapporter og andre dokumenterte erfaringer og relevante forløp skal komiteen utvikle følgende standarddokumenter:

 • Krav til tjenesten 
 • Veileder til hvordan krav i standarden kan oppfylles 
 • Måleindikatorer og rapportering (internkontroll og nytteeffekt av bruk)

Komiteen skal:

 • vurdere om kravstandarden skal baseres på ISO 9001: 2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
 • vurdere om terminologi skal omhandles i kravstandarden eller om det bør utarbeides som et eget terminologidokument som inngår i serien;
 • vurdere hvilke normative referanser som bør inngå i standarden, herunder andre standarder relatert til kvalitet, samfunnssikkerhet og beredskap;
 • vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt muligheter for internasjonalisering av standarden i ISO eller CEN;
 • foreslå hvordan standarden best mulig kan tas i bruk av alle akuttmottak i Norge

Er du interessert? 

Virksomheter som ønsker å delta med representant i standardiseringsarbeidet for å utvikle en Norsk Standard for akuttmottak, bes om å gi tilbakemelding til Standard Norge innen 15. mai 2018.

Deltakelse meldes direkte til prosjektleder Marit Kveine Nygren.

Sist oppdatert: 2018-04-24