Pengeselder i åpningen på en vaskemaskin

Ledelsessystem for antikorrupsjon

Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år, med de betydelige omkostninger det har på politisk stabilitet, forretningsdrift, internasjonal handel og fattigdom. Nye retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid ble lansert i Norge 9. desember 2016 i form av standarden NS-ISO 37001.

Målet med standarden er å etablere et robust system for å motarbeide korrupsjon i en hvilken som helst type organisasjon. I standarden er det felles, internasjonale retningslinjer og styringssystemer for å motarbeide korrupsjon og fremme etikk i næringslivet.

Bred enighet
Nærmere 60 land har gjennom sine eksperter deltatt direkte eller indirekte i arbeidet med denne antikorrupsjonsstandarden. Det har vært bred deltakelse fra industri, shipping, konsulenter og advokater i arbeidet. Flere internasjonale organisasjoner som OECD, Transparency International, FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) og FIEC (European Construction Industry Federation) har deltatt som samarbeidspartnere og observatører. Sammen har disse aktørene kommet fram til en enighet om hva som skal være beste praksis i bekjempelsen av korrupsjon i form av én felles standard.

Norge deltok i arbeidet
I arbeidet med standarden har det fra norsk side vært viktig å bidra til at norske synspunkter har blitt ivaretatt. Det ble etablert en norsk speilkomité i 2014, som har fulgt arbeidet med den internasjonale standarden. Bidrag fra Finansmarkedsfondet gjorde det mulig å holde høyt trykk på dette arbeidet over tid. Reprensetanter fra Norge og den norske komiteen har vært relevante bidragsytere, påvirket diskusjoner og bidratt positivt til sluttresultatet. I den norske komiteen har det vært representanter fra små og store organisasjoner som DNV GL, Kongsberg-gruppen, BDO, Western Bulk, Statoil, BAHR, NHWirth, Telenor, Jernbaneverket, Kværner, Yara, KLP, Statkraft, KPMG og BDO.

Beste praksis i antikorrupsjonsarbeidet
Det er ikke nok å sørge for at man følger lover og regler, ettersom forventninger knyttet til etikk og verdier strekker seg lenger enn de juridiske definisjonene av korrupsjon. NS-ISO 37001 oppsummerer den beste praksis innenfor arbeidet mot korrupsjon, og gjør det enklere for organisasjoner og selskaper å innføre et fungerende kontroll- og styringssystem. Det er avgjørende for virksomheter at de evner å kartlegge og forstå risikoen for korrupsjon i de prosessene de går inn i. For å forstå lokale forhold trenger man både kunnskap og erfaring, og det er lett å trå feil.

Innholdet i standarden omfatter regler om policy, prosedyrer for kontroll, opplæring, risikovurdering, rapportering, korrigerende tiltak og tilbørlig aktsomhet. Standarden vil også bidra til at det blir enklere å sette arbeidet i system. Standarden er bygd opp slik at den kan integreres i et allerede eksisterende ledelsessystem. Den legger opp til at antikorrupsjon inngår i vanlig forretningsdrift, og ikke skal være noe man jobber med «ved siden av».

NS-ISO 37001 er en betyningsfull standard fordi den har balanserte beskrivelser av alle vitale elementer i et antikorrupsjonssystem og er et godt grunnlag for foretaksinternt antikorrupsjonsarbeid. Men standarden kan også få betydning i straffesaker om korrupsjon, særlig i saker om foretaksansvar hvor spørsmålet om foretaket kunne ha forebygget lovbruddet, står sentralt.

Ledelsessystem
NS-ISO 37001 er en ledelsessystemstandard på lik linje med for eksempel NS-EN ISO 9001 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001 (miljø). Denne typen standarder vektlegger ledelsens ansvar, men også forankringen og opplæringen som må skje i hele organisasjonen. NS-ISO 37001 tilbyr et system man kan jobbe etter, men den enkelte virksomhet må selv legge innhold i systemet og se på eget risikobilde, egne kunder og leverandører, og hva som kjennetegner egen kontekst og rammebetingelser.

Sertifiserng etter standarden er mulig
En sertifisering refererer til en bekreftelse, ofte i form av et sertifikat, for etterlevelse. Bekreftelsen vil ofte være en form for ekstern evaluering eller vurdering, men en organisasjon kan også velge å vurdere sin egen etterlevelse. En slik evaluering innebærer at risiko defineres, det prioriteres tiltak for oppfølging og man fordeler roller og ansvar. I forhold til dette er evalueringen og oppfølgingen av det man avdekker ved kontroll særlig viktig, og at det deretter iverksettes korrigerende tiltak. Det betyr at den kunnskap man får ved evaluering eller annen sertifisering, må omsettes i praksis. Tanken er at dette vil være et incitament for organisasjoner til å arbeide systematisk og modent, også med antikorrupasjonsarbeidet. 

Formidling av resultatet
I forbindelse med at denne internajonale standarden også ble Norsk Standard, ble det arrangert en stor lanseringskonferanse 9. desember 2016. Arrangementet var svært vellykket med over 100 deltakere. Blant innlederne var Idar Kreutzer, Finans Norge, Michael Tetzschner, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Trond Schea, leder av Økokrim, Kongsberggruppen ved Chief Compliance Manager, Lene Svenne, Jørgen Hansson fra DNV GL og Kristian Thaysen partner i BDO.

I etterkant av lanseringen har Standard Norge, i samarbeid med Standard Online og DNV GL, startet kursvirksomhet.

Mulig utgave på norsk
Avhengig av finansiering, er oversettelse av standarden til norsk en prioritert. Særlig i forhold til mindre organisasjoner er det bred enighet om at tilgjengeligheten vil bli bedre hvis standarden foreligger på norsk. En mulig utfordring vil være tilpasning av retningslinjer i forhold til personvernforordningen, som trer i kraft 2018.

"Tonen fra toppen"
Dette impliserer en forankring i ledelsen og ledelsessystemet med etterfølgende opplæring og kommunikasjon, nedover i organisasjonen. Standarden er et ledelsesverktøy og styrken ligger særlig i en felles internasjonal tilnærming. Ved anvendelse bidrar retningslinjene til økt etisk bevissthet omkring antikorrupsjonsarbeid og også organisasjonens samfunnsansvar i et videre perspektiv. Retningslinjene er et supplement til kravene i nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner og forener internasjonal beste praksis anno 2016. At NS-ISO 37001 også kan utvikles som vurderingsmoment i straffesaker, underbygger også standardens potensielle relevans. 

Samlet kan man kanskje uttrykke det slik: For å bekjempe korrupsjon og høyne etisk bevissthet må man ha gode prosesser, kjenne sine samarbeidspartnere og være villig til å ta samfunnsansvar. NS-ISO 37001 er et hjelpemiddel for å få til det.

Sist oppdatert: 2017-02-13

NOK 1 507,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter