Nettstedssøket oppdateres fredag 31. mars mellom kl. 16.00 og 23.00.

Dette kan gjøre at det blir feil ved søk i denne perioden. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

 

Samferdsel og logistikk

 

Stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder, og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det nå for at byene skal bli smartere og mer bærekraftige. Men hva er en «smart by», hvordan kan vi måle det og hvordan kan standarder bidra til smartere byer, ikke minst på transportområdet? 8. februar arrangerte vi Standard Morgen om temaet og her kun du finne presentasjonene fra frokostmøtet.

2017-02-22

Mer om Smarte byer og smart transport
 

Nå kommer standarden som skal bidra til bedre økonomi, forenkling og forutsigbarhet for alle aktørene i verdikjeden for persontransport med buss. Standarden, NS 11050 Persontransport – Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport, er nå på høring og vi ønsker dine innspill og kommentarer.

2017-02-22

Mer om Standardiserte busser – er det mulig? Forslag til Norsk Standard på høring
 

Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale med Gjensidigestiftelsen for å utvikle en Norsk Standard for utrykningskjøretøy (brannbil). Prosjektet skal standardisere funksjonelle og tekniske krav til norske brannbiler. Vi inviterer nå flere deltakere i prosjektet.

2017-01-23

Mer om Vil du være med å utvikle en ny standard for brannbiler?
 

Standard Norge har sendt ut på høring tre standarder som tar opp temaer rundt universell utforming av persontransport. De stiller krav til utforming av busser, transporttjenester og utøvelse av passasjerrettigheter for å sikre likeverdig tilgang til persontransport for alle. Høringsfrist er 1. februar 2017.

2016-11-28

Mer om Standarder om universell utforming av persontransport på høring
 

Det er et mål om økt bærekraft i transportsektoren, og en europeisk standardiseringsgruppe har siden nyttår utarbeidet et kravdokument for bærekraftige veger. Forslaget er ute på høring og alle som ønsker det kan bidra med kommentarer.

2016-07-12

Mer om Bærekraftige veger - utkast til kravdokument
 

29. februar 2016 la regjeringen fram forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Som tidligere omtales universell utforming i et eget kapittel og i henvisninger under de enkelte transportaktørenes områder.

2016-03-14

Mer om Forslag til ny Nasjonal transportplan 2018-2029- omtale av universell utforming
 

Transportøkonomisk institutt, TØI, har utgitt rapporten Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten (TØI rapport 1456/2015), som gir en status for fylkeskommunenes arbeid på området og hva som er de største utfordringene. Rapporten tar bl.a. opp standardisering som ett prioritert område for fylkeskommunene, men som også gir utfordringer. Et annet tema er formaliserte samarbeid mellom ulike aktører på området.

2016-03-07

Mer om Fylkeskommuner og universell utforming i kollektivtransporten
 

I dag har fylkene ulike krav til innkjøp av busser. Nasjonale krav til busser, nedfelt i Norsk Standard, vil forenkle og effektivisere innkjøpsprosessene. Det betyr penger spart og økt mulighet for gjenbruk. Med dette bakteppet har Standard Norge satt i gang arbeidet med å utvikle nasjonale standarder for busser som skal bidra til effektivisering av busstransporten.

2016-02-10

Mer om Ny Norsk Standard skal forenkle innkjøp av busser
 

Administrasjonsselskapene for kollektivtransport i de nordiske hovedstedene har gjennom prosjektet Nordic Bus samarbeidet om å utvikle en felles veiledning for innkjøp av busser. NHO Transport ønsker mer standardisering på området.

2015-12-18

Mer om NHO Transport etterlyser felles funksjonelle krav til busser
 

Onsdag 19. august arrangerte Standard Norge med samarbeidspartnere et frokostmøte i serien Standard Morgen om den internasjonale standarden NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet. Det viser seg at bruken av standarden er økende blant aktørene i transportbransjen.

2015-08-24

Mer om Trafikksikkerhet med ISO 39001
1 2 3 4 > »