Personer som går ombord i en buss
(Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Standarder om universell utforming av persontransport på høring

Standard Norge har sendt ut på høring tre standarder som tar opp temaer rundt universell utforming av persontransport. De stiller krav til utforming av busser, transporttjenester og utøvelse av passasjerrettigheter for å sikre likeverdig tilgang til persontransport for alle. Høringsfrist er 1. februar 2017.

De tre standardene, NS 11031, NS 11032 og NS 11034, tar opp ulike aspekter som skal gjøre reiser med offentlig transport forutsigbare for personer med nedsatt funksjonsevne. Reisevaneundersøkelsene viser at så mye som 20 % av landets innbyggere unngår å bruke offentlig transport fordi transportmidler og infrastruktur rundt dem ikke er tilgjengelige, eller at det er usikkert om alle leddene i en reisekjede er tilgjengelige, noe som kan medføre store problemer. En annen bakgrunn for utviklingen av standardene er de ulike krav som stilles regionalt i Norge bl.a. til utforming av busser, noe som igjen kan føre til manglende forutsigbarhet for passasjerer med ulike utfordringer som skal reise over lengre strekninger.

NS 11031 Universell utforming – Persontransport – Krav til bussutforming
Standarden angir krav til busser når det gjelder universell utforming for å sikre likeverdig bruk for alle passasjerer. Disse ivaretar passasjerer med ulike utfordringer som allergikere, personer med nedsatt syn, hørsel, kognisjon, bevegelse (for eksempel rullestolbrukere) og passasjerer med barnevogn eller tung bagasje. Standarden kan brukes som vedlegg til kontrakter og kan benyttes sammen med standarden prNS 11050 for krav til busser generelt.

NS 11032 Universell utforming – Persontransport – Passasjerrettigheter
Standarden angir krav til bestillere og transportører som ivaretar passasjerenes rettigheter innenfor persontransport. Dette omfatter rettigheter i forbindelse med informasjon, billettering, assistanse, rettigheter før, under og etter transport på vei, bane, sjø og luft. Standarden kan brukes som vedlegg til kontrakter ved inngåelse av avtaler mellom bestillere og transportører, og ved utlysninger av anbud for beskrivelse av anbudets omfang.

NS 11033 Universell utforming – Persontransport – Tjenester på transportområdet
Standarden angir krav til utvikling, planlegging, utøvelse og kvalitetsstyring av persontransporttjenester. Den omfatter overordnede krav til persontransportrelaterte tjenester på bane, luft, sjø og vei. Den tar også opp krav for sikring av kvalitet i transporttjenester, definisjon av utøvere, assistanse og opplæring av tjenestepersonell. Standarden kan brukes som vedlegg til kontrakter ved inngåelse av avtaler mellom bestillere og transportører, og ved utlysninger av anbud for beskrivelse av anbudets omfang.

Tilgang til høringsdokumentene
Standardene som nå er på høring kan lastes ned fra vår gratis tjeneste "Standarder på høring" (de aktuelle standardene står et stykke ned på listen du kommer til). Standardene på høring har benevnelsen "prNS". Dette gjøres for å vise at dette er et høringsdokument og ikke enda en ferdig standard.

Bakgrunn for arbeidet
Alle de tre forslagene til standarder er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 556 Universell utforming - persontransport. Komiteen ble opprettet med bakgrunn i behovet for nasjonale standarder som sikrer likeverdig tilgang til offentlig transport for alle, forutsigbarhet for leverandører av transportmateriell og felles nasjonale krav for offentlige myndigheter i forbindelse med anskaffelser av materiell og transportrelaterte tjenester. Initiativtakere og interessenter har vært Samferdselsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.

Standardiseringskomiteens mandat
Komiteen er satt sammen av representanter for offentlige myndigheter, bussprodusenter, forbrukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og andre. Komiteen har følgende mandat:

  • «Komiteen skal utarbeide en standard for universell utforming av busser for de ulike busskategoriene og tilhørende infrastruktur, for å sikre felles, nasjonale krav og sikre likeverdig tilgang til busstransport og som spesifiserer/utdyper lovfestede krav om universell utforming av slike transportmidler
  • Standard for passasjerrettigheter innen persontransport, bygget bl.a. på lovgivning om rettigheter for busspassasjerer og lovgivning om passasjerrettigheter som yrkestransportloven samt annet relevant lovverk
  • Komiteen skal utarbeide en standard for utøvelse og kvalitetssikring av transporttjenester, bygget bl.a. på de generelle kravene i NS 11030, og lovgivning om passasjerrettigheter som yrkestransportloven og annet relevant lovverk

Standardene skal være en støtte for offentlige myndigheter og administrasjonsselskap, bussleverandører og leverandører av materiell, operatører og utøvere av transportrelaterte tjenester, og interesseorganisasjoner, De skal også være en referanse for organisasjoner som utpeker representanter til å delta i brukermedvirkning og kvalitetssikring av produkter og tjenester knyttet til persontransport.»

For mer informasjon om standardene, kontakt prosjektleder Rudolph Brynn.

Sist oppdatert: 2016-12-02

NS 11030:2013

Standard

NOK 409,00 (eks. mva)

Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter