Eldre mann på vei inn ombord i en buss

Nå kan det bli enklere for alle å bruke offentlig transport

Mange eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har problemer med å benytte offentlig transport. Standard Norge lanserer tre norske standarder som skal bidra til å løse noen av disse utfordringene. God og klar informasjon til alle reisende er et av hovedkravene som er nedfelt i standardene.

Jacob Mehus, Ketil Solvik-Olsen, Svend Eric Wandaas og Sverre Fuglerud

Rundt 20 % av befolkningen opplever i dag at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport. Samtidig er likeverdig tilgang til transport avgjørende for å delta i arbeidslivet, ta utdanning og ha et sosialt liv.

- Tilgjengelighetsproblemer er både en utfordring for det offentlige gjennom økte utgifter, og for den enkelte som må bruke mer tid og ressurser på å komme seg på jobb eller utdanning – eller i verste fall miste muligheter til dette, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Han mener at de nye standardene vil kunne bidra til å fjerne barrierer og usikkerhet og bidra til at flere bruker offentlig transport.

Et eksempel på praktiske utfordringer ved å benytte offentlig transport er manglende annonsering av ankommende busser på holdeplasser.

- 80 % av passasjerer med synshemninger har problemer med å oppfatte hvilken buss som kommer. Dette kan føre til mange vanskelige situasjoner, sier seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund, Sverre Fuglerud.

Standardene er utviklet i en komité i Standard Norge med deltakere fra myndigheter, næringsliv, transportvirksomheter og interesseorganisasjoner. Standardene vil være til hjelp for bestillere og leverandører i anskaffelser og vil kunne bidra til en likere utforming innenfor det handlingsrommet for universell utforming som følger av EØS-lovgivningen.

Innlegg på seminaret hvor standardene ble lansert

FAKTA
Disse tre standardene utgis nå som Norsk Standard (tilgjengelige på www.standard.no fra 10. mai): 

  • Norsk Standard NS 11031 Universell utforming – Persontransport - Krav til utforming av busser stiller bl.a. krav om at «holdeplassannonsering og avviksinformasjon som skal kunne gis på monitor og over høyttaler om bord», og viser til europeisk lovgivning på området.
  • Standarden NS 11032 Universell utforming – Persontransport - Krav til transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter tar opp krav til informasjonsinnhold og til formidling og format på informasjon på alle slags transportformer.
  • NS 11033 Universell utforming – Persontransport - Tjenester på transportområdet tar opp bl.a. krav til informasjons- og kommunikasjonsteknologi og andre informasjonsbærere, og til kommunikasjon av informasjon som del av transporttjenestene.

Mer informasjon om standardene for universell utforming av persontransport

Mer informasjon om mobilitet for synshemmede

Kontakt
Kommunikasjonssjef Marit Sæter, Standard Norge, tlf. 970 27 956
Seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, tlf. 990 03 662

 

Bidragsytere og deltakere på lanseringsarrangementet
Mehus, Solvik-Olsen og Wandaas

Mann holder innlegg

Solvik-Olsen holder innlegg

Sist oppdatert: 2017-05-11