Standard Norge

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Vi har enerett på å utgi Norsk Standard.

Over 2 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

SE VIDEO: Standarder finnes overalt rundt oss i hverdagen

Norsk medlem i CEN og ISO
Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder settes internasjonalt.

Organisasjonen ble stiftet i 2003, men standardisering er slett ikke noe nytt her til lands. Standard Norge har røtter tilbake til 1923.

Standarder på de fleste områder

Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Vi fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard, og de aller fleste er laget i Europa. Les mer om hva en standard er og hvordan vi utvikler standarder.

Høringstjeneste

Alle standarder skal legges ut på offentlig høring, og du kan uttale deg om standarder på Standard Norges høringstjeneste "Standarder på høring".

Visjonen vår er:

Standard Norge logo med visjon

 
 

 

 

Verdiene våre - TENK

 • Troverdig
 • Engasjerende
 • Nyskapende
 • Kundedrevet  

Kvalitets- og miljøsertifisert

Standard Norge er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring - krav og NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer - Spesifikasjon med veiledning.

Vi er sertifisert for leveranse av følgende tjenester: "Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standardprodukter til nytte og økt verdiskapning for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger".

Kvalitetspolitikken vår

Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standard produkter til nytte og økt verdiskaping for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger.

Dette oppnås ved at

 • Standard Norges leveranser skal tilfredsstille eller overgå kundens forventninger gjennom hele leveransekjeden
 • arbeidet i Standard Norge skal utføres i samsvar med norske lover, forskrifter og direktiver samt de krav, retningslinjer og rutinebeskrivelser som er fastlagt i Standard Norges kvalitetssystem
 • det skal fremgå hvem som er ansvarlig for å oppnå det forventede resultat innen fastlagt tid og økonomiske rammer. Den som utpekes skal ha forutsetninger og herunder nødvendig kompetanse som faglig, økonomisk og organisatorisk er i samsvar med oppgavens krav
 • Standard Norges ledelse skal aktivt bidra til at medarbeidere til enhver tid har de oppdaterte kunnskaper som er nødvendig for at Standard Norge skal kunne oppfylle sine kvalitetsmål
 • det for arbeidsoppgavene som krever samarbeid internt eller eksternt, skal det etableres avtaler som sikrer at samarbeidet skjer på en forsvarlig måte
 • ledelsen kontinuerlig vurdere kvalitetssystemets egnethet og effektivitet gjennom løpende vurdering og regelmessig intern revisjon. Korrigerende tiltak skal iverksettes i tilfelle systematiske avvik eller avvik med betydelig konsekvenser oppstår
 • det skal være fokus på kontinuerlige forbedringer av våre aktiviteter og prosesser
 • Standard Norge skal ha etablerte kvalitetsmål og kvalitetsmålinger for kritiske prosesser
 • kvalitetspolitikken skal avspeiles på alle nivå i organisasjonen

Miljøpolitikken vår

Standard Norge skal ha en bevisst holdning til miljøstyring og påvirke hele organisasjonen til å vektlegge miljøhensyn gjennom den daglige drift og anskaffelse av varer og tjenester.

Standard Norge skal

 • sørge for at organisasjonen drives i samsvar med nye lovbestemte krav
 • gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte
 • arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet
 • ta hensyn til ytre miljø ved daglig drift og ved anskaffelse av varer og tjenester
 • i den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp
 • ha et bevisst miljøsamarbeid med sine leverandører og samarbeidspartnere

Noen uforståelige forkortelser? Se vår liste over forkortelser.

Les om reglene for arbeidet i standardiseringskomiteer. I tillegg gir også Etiske retningslinjer i Standard Norge noen rammer for hvordan standardiseringsarbeidet kan foregå.

Standard Norge

Sist oppdatert: 2017-10-05