SN/K 001 Akustikk

Komiteen er en overordnet speilkomité for behandling av saker på akustikkområdet, dvs. innenfor fagfelter som generell akustikk, støy, bygningsakustikk, audiofysikk og hørselsvern. Komiteen har eksistert siden 16. november 1972 og ble opprettet med følgende mandat: ”Utvalget skal hjelpe Norges byggstandardiseringsråd (NBR) i spørsmål som henger sammen med norsk deltakelse i ISO/TC 43 og utnyttelsen i Norge av resultater fra dette arbeidet.”

I tillegg til å følge internasjonalt arbeid, er komiteen også ansvarlig for nasjonale standarder på området.

Komiteens mandat ble fornyet i 2008 og oppdatert i forhold til dagens situasjon.

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

ISO/TC 43/SC 1 Noise

ISO/TC 43/SC 2 Building acoustics

ISO/TC 43/SC 3 Underwater acoustics

CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements...

CEN/TC 159 Hearing protectors

CEN/TC 211 Acoustics

CEN/TC 380 Hearing aid services

Revidert mandat per januar 2015
«Komiteen skal behandle standardiseringsrelaterte forhold knyttet til akustikkområdet på en overordnet og koordinerende måte.

Komiteen skal følge opp arbeidet i, og behandle standarder og forslag fra, ISO/TC 43, CEN/TC 126, CEN/TC 159 og CEN/TC 211. Der det er hensiktsmessig, vil også andre saker innenfor fagområdet bli forelagt komiteen.

Komiteen skal behandle nasjonale standarder, forslag og relaterte saker på fagområdet der de ikke er dekket av andre komiteer. Komiteen har ansvaret for revidering og videreutvikling av NS 8175. Komiteen er høringsinstans for nasjonale standarder fra andre komiteer på fagområdet.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 4 år.”

Komitéleder:

Daglig leder Tønnes Ognedal, Sinus AS

Faglig ansvarlig:

Iiris Turunen-Rindel (itr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)