SN/K 176 Geografiske informasjonssystemer

Standardiseringen på området blir gjort i tilknytning til følgende komiteer:

  • CEN/TC 287 Geographic Information
  • ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics

Siden opprettelsen av ISO/TC 211 i 1994 har Norge hatt formannskap og sekretariat for komiteen. Formann er Olaf Østensen, Statens kartverk.

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT 2010-02-03

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

SN/K 176 følger aktivitetene med utarbeidelse av standarder i følgende komiteer:

  • ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics
  • CEN/TC 287 Geographic Information

Det forventes at medlemmer i SN/K 176 tar ansvar for å gi innspill til avstemninger, eventuelt med forklaring, til dokumenter på høring i ISO/TC 211 og CEN/TC 287. I den grad det er mulig drøftes stemmegivning og begrunnelser på møter i SN/K 176. Der det ikke er praktisk mulig, sendes forslag til norsk avstemming med kommentarer til medlemmene for endelig aksept. Leder for komiteen har ansvaret for å initiere arbeidet med kommentarer.

Standarder utarbeidet i ISO/TC 211 blir adoptert som Norsk Standard ettersom disse standardene blir adoptert som europeiske standarder. Komiteen vurderer om oversettelse skal foretas.

SN/K 176 utpeker delegater til internasjonale møter og eksperter til å delta i prosjektene i ISO/TC 211 og CEN/TC 287 og til andre grupper som krever offisiell nominasjon.

Deltakere i det internasjonale arbeidet forventes å melde status til SN/K 176.

Komiteen ledes av Morten Borrebæk. Komiteen fastsetter en framdriftsplan i samsvar med mandatet og i tillegg skal komiteen fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for den perioden arbeidet med standardene pågår, og inntil 5 år.

Det vises forøvrig til dokumentet "Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge".

Komitéleder:

Morten Borrebæk, Kartverket

Faglig ansvarlig:

Bjørn Brunstad (bbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)