SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader

Standard Norge opprettet i 2008 en nasjonal komité for vibrasjoner og rystelser i bygninger for å unngå bygningsskade (SN/K 293). Komiteen reviderte NS 8141 Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk, fra 2001. Revidert standard ble utgitt i tre deler i perioden 2012-2014.

I 2015 kom det en god del synspunkter og bekymringsmeldinger fra sprengningsbransjen om bruken av NS 8141-1 med tillegg A1 fra 2013/2014, og om hvordan frekvensveiingen slår ut på måleverdiene for vibrasjoner fra sprengninger. Det fremkom en god del frustrasjon, og bransjen bad om at 2001-versjonen av standarden snarest gjøres gyldig igjen. Dette medførte at 2001-versjonen av standarden ble gjort gyldig igjen for en overgangsperiode på 3 år parallelt med den nye utgaven.

Det ble diskutert flere mulige årsaker til problemer, bl.a. oppførsel av sensoren i målesystemet og montering av den, uforklarlige spredninger i måleverdiene fra salve til salve, ekstreme måleverdier når avstanden mellom målepunkt og sprengningssted er kort (< 20 m), mv. Valgte frekvenser kan også være lavere enn tidligere antatt, noe som slår ut på måleresultatene siden filteret korrigerer måleverdiene ut fra frekvensen.

Dette er til dels kjente problemer fra tidligere metode, og det var meningen at det nye filteret skulle håndtere disse tingene. Bransjen har imidlertid ikke fått skaffet seg nok erfaringsgrunnlag til å vurdere grenseverdier og måleresultater etter den nye metoden, og hva som kan være årsaker til når noe uventet skjer.

Komiteen og bransjens representanter foreslo derfor at standarden NS 8141-1 med tillegg A1 fra 2013/2014 og veiledningen vurderes på nytt. Datagrunnlaget for den nye og tidligere utgaven sammenlignes og vurderes for å finne årsaken til uforklarlige spredninger. Arbeidet er primært planlagt å berøre del 1 og veiledningen til denne, men avhengig av årsaken, er det mulig at resultatene av undersøkelser har konsekvens for de andre delene av standarden. Komiteen, SN/K293 Vibrasjoner og bygningsskader, ble derfor re-oppnevnt i september 2015 med et revidert mandat.  

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2015-09-09

Komiteen revurderer NS 8141-1 med tillegg A1, ev. tillegg A2, og veiledningen i for­hold til innkomne beskrivelser av problemer og uventede forhold som kan bl.a. være:

- uforklarlig spredning i måleverdiene fra salve til salve;

- ekstreme måleverdier ved kort avstand (< 20 m) mellom målepunkt og sprengningssted;
- oppførsel av sensor i målesystemet og montering av den;

- valgte frekvenser som kan være lavere enn tidligere antatt, og som kan slå ut på måleresultatene siden filteret korrigerer måleverdiene ut fra frekvensen, mv.

Komiteen skal også vurdere om det er andre vesentlige forhold som må ses på som følge av erfaringer ved bruk av standarden.

NS 8141-1 med tillegg, og eventuelt veiledningen med ladningsberegning, bearbeides og revideres avhengig av resultatene, og ved behov utgis i en revidert utgave. De andre delene av standarden bearbeides og revideres dersom ev. endringer i del 1 har konsekvenser for disse.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere over­settelse av normative referanser til standarden etter at eventuell revisjon er ferdig.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til ev. revidert(e) standard(er) er utgitt og inntil 3 år.

Komitéleder velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komitéleder:

Rådgivende ingeniør Nils Ramstad, Multiconsult as

Faglig ansvarlig:

Iiris Turunen-Rindel (itr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)