Fiskekasse med etikett
Illstrasjonsfoto viser et eksempel på etikett etter NS 9405 som nå er trukket tilbake og erstattet av NS-EN 17099.

Sporbarheten til sjømatprodukter - Merking av fiskekasser

Torsdag 15. oktober ble den nye standarden for krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter, NS-EN 17099, lansert. Her kan du finne presentasjonen fra lanseringen.

Dette er en felles europeisk standard, NS-EN 17099 Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter, som erstatter den norske standarden NS 9405.

Sentrale aktører i sjømatnæringen har kommet fram til at logistikk- og driftskostnader i dag utgjør opptil 15 % av salgsverdien for sjømat. Bruk av standardiserte merkings- og sporbarhetsordninger kan redusere driftskostnadene og tiden og ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskostnadene og samtidig møte økende krav fra kunder og forbrukere, inkludert krav til bærekraft.

Standarden spesifiserer minimumskravene for merking av distribusjonsenheter og -paller i handel med fiske- og havbruksprodukter i Europa. Om man følger disse kravene kan informasjon om fangstdato, pakkedato, opprinnelse og annen informasjon om fisken leses av alle i hele verdikjeden. Dette legger til rette for høyere leveringskvalitet, økt effektivitet, bedre sporbarhet, forbedret matsikkerhet og samtidig som krav i nasjonale forskrifter og EU-forskrifter overholdes. Kort sagt vil standarden hjelpe industrien til å møte de stadig økende kravene fra kunder og forbrukere om økt sporbarhet og bærekraftig utvikling. Bedre sporbarhet vil igjen også gjøre det vanskeligere å handle med ulovlige, urapporterte og uregulerte fiske- og havbruksprodukter.

Å bruke standarden vil hjelpe fiskeri- og havbruksnæringen til å sikre en raskere, mer effektiv og kostnadsbesparende forsyningskjede for ferske og frosne fiske- og havbruksprodukter fra fangst til de er hos forbrukeren.

Bygger på norsk kompetanse og erfaring

Den nye europeiske standarden bygger på den tidligere nasjonale norske standarden NS 9405 Fisk og fiskevarer – Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fiske og fiskevarer. Norsk kompetanse og norske interessenter har derfor vært sterkt involvert i arbeidet med standarden, og det europeiske standardiseringsprosjektet har vært ledet av Norge.

Presentasjoner

På frokostmøtet ble noe av innholdet i standarden presentert, og det var innlegg fra sentrale aktører i verdikjenen, fra "hav til bord".

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen i Standard Norge.

Last updated: 2020-12-17

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

LanguageNorskEdition: 2020-03 (2020-09-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

LanguageEngelskEdition: 2020-03 (2020-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access