Oppdrettsanlegg

Standard for klimaspor for villfanget og oppdrettet fisk på høring

Det er nå et forslag til en internasjonal standard, ISO/DIS 22948 Carbon footprint for seafood -- Product category rules (CFP-PCR) for finfish, på høring til 25. juni. Standarden bygger på en tidligere Norsk Standard.

Norsk Standard som grunnlag for internasjonal standard

I 2013 ble en Norsk Standard, NS 9418 Klimaspor for sjømat - Produktkategoriregler, utgitt. Den setter krav til beregning og kommunikasjon av klimaspor (carbon footprint) for sjømat, enten den stammer fra villfangst eller oppdrett. Beregning av klimaspor baserer seg på en livsløpsanalyse, dvs. at produktet følges fra vugge til grav. NS 9418 gir kravene til produktkategoriregler for sjømat som er nødvendige for at klimaspor for sjømat skal kunne kvantifiseres og kommuniseres.

Standarden ble oversatt til engelsk slik at den i større grad kunne brukes i land utenfor Skandinavia, ved internasjonal handel av sjømat og som grunnlag for et internasjonalt standardiseringsarbeid i regi av ISO. Tanken bak oversettelsen er at bruk av standarden vil være gunstig for utviklingen av klimaet på kloden, der alle må ta ansvar ved å tenke globalt og handle lokalt.

Dersom du vil vite mer om NS 9418 og arbeidet med denne kan du se på tidligere nyhetssaker hos oss.

Internasjonale standard utarbeidet under norsk ledelse

ISO/DIS 22948 er en av flere standarder som er utviklet i ISOs standardiseringskomité ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture. Komiteen ledes av Norge, og arbeidet følges av den norske standardiseringskomiteen SN/K 278 Fiskeri og havbruk.

Arbeidet med ISO/DIS 22948 Carbon footprint for seafood — Product category rules (CFP-PCR) for finfish er ledet av Dr. Annik Magerholm Fet fra NTNU og med god deltakelse fra norske og internasjonale eksperter.

Høringen

Dersom du ønsker å se på eller kommentere utkastet til den internasjonale standarden kan du gå inn på vår gratis tjeneste Standarder på høring. Det eneste som kreves er at du er registrert som bruker for å få tilgang til høringsdokumentet og ev legge inn høringskommentarer.

Har du spørsmål til dette arbeidet kan du kontakte prosjektleder Hilde Aarefjord.

Last updated: 2020-06-25