Fiskebåter til kai

Nytt standardiseringsprosjekt for bærekraftige fiskerier

Standard Norge har fått signaler om at det er behov for standarder for bærekraftige fiskerier. For tiden utreder vi dette og er interessert i å diskutere videre med utvalgte næringsaktører. Internasjonale standarder vil kunne erstatte kommersielle «sertifisører» og deres egendefinerte bransjekrav på dette området.

Rydde opp i «jungelen»

Det eksisterer en jungel av mer eller mindre etablerte bransjestandarder og ordningersom næringen må forholde seg til i ulike markeder. Bildet er kaotisk, ordninger er til dels innbyrdes overlappende og konkurrerende. Vi vil i år kartlegge ulike bærekraftsstandarder og vurdere disse for fiskerisektoren. Vi vil vurdere hvordan disse standardene fungerer i forhold til hverandre, se på hva som mangler og hva som med fordel kan tas ut.

Hva kan være relevant for fiskerier?

Viktige stikkord for arbeid vil være:

  • Ledelsessystem for bærekraftige fiskerier
  • Bærekraftsprestasjon, herunder krav til og utvikling av parametere, indikatorer, KPIer
  • Kvalitetskrav til fisk og fiskeprodukter og metoder som sikrer kravene
  • Krav til enkeltarter/-produkter, f.eks. laks/ørret, hvitfisk, konvensjonell, pelagisk og skalldyr
  • Digitalisering og sporbarhet, kanskje en hovedstandard med flere hjelpestandarder
  • Bærekraftsmerking og -deklarasjon, evt. som grunnlag for sertifisering

Ta miljøhensyn og forbedre omdømmet

Det vi skal utrede er etablering av et sett standarder som skal sikre omdømme og markedstilgang, særlig basert på miljøhensyn, innbefattet fangst iht. lovlige kvoter, og andre bærekraftsaspekter. I et ISO-system skal disse sikre nedbygging av handelshindre og skape like konkurransevilkår. Standardene skal kunne fungere mellom selger og kjøper på en slik måte at sentrale bærekraftshensyn er ivaretatt og dokumentert. Eksisterende standarder, f.eks. knyttet til håndtering av avfall, ledelsessystemer for ytre miljø, kvalitet og arbeidsmiljø vil inngå i settet av standarder for en mer bærekraftignæring. Standardene vil støtte opp under mange av FNs bærekraftsmål.

Både nasjonalt og internasjonalt arbeid

På grunn av at markedene for fisk og fiskeprodukter er internasjonale og at bærekraftsaspektene knyttet til næringen er tilsvarende, bør standardene som utvikles også være internasjonale. Det vil da bli aktuelt å opprette arbeidsgrupper under standardiseringskomiteen ISO/TC 234 etter behov, med tilsvarende nasjonale speilkomiteer.

Vi er interessert i å høre hva du og din virksomhet har av synespunktert på dette prosjektet. Se kontaktinformasjon på www.standard.no/akvakultur.

Last updated: 2021-08-30