Bregner plassert slik at de danner en sirkel

SirkulæriTET 2021 – standarders rolle i en grønn og sirkulær økonomi

Regjeringens ambisiøse strategi for en grønn og sirkulær økonomi peker på standarder som viktige virkemidler i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Standard Norge inviterte til konferanse 16. november 2021 om hvordan dette kan gjøres i praksis.

Regjeringen ønsker å tilrettelegge for at norske interesser blir ivaretatt når nye internasjonale standarder for sirkulær økonomi utvikles, og sørge for økt kunnskap om hvordan standarder kan være med på å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv. Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe mål mot 2030 og 2050, og felles standarder er helt avgjørende for måloppnåelsen.

– Det arbeidet Standard Norge gjør innenfor sirkulærøkonomi, vil spille en nøkkelrolle for å sikre norske virksomheters grønne konkuransekraft, sa næringsminister Jan Christian Vestre i sitt innlegg på konferansen.

På konferansen ble det tatt opp hvorfor standarder kan bidra innenfor mange sektorer og på tvers av sektorer og hvordan Norge kan være i tet i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet som ligger foran oss. Flere standarder er under arbeid og flere vil det bli i framtiden. Norske interessenter er invitert til å engasjere seg i arbeidet med utvikling av disse standardene.

Innlegg og presentasjoner

Her kan du se hele konferansen om du ikke hadde anledning til å deltak da den fant sted, eller du ønsker å se tilbake på noe. Presentasjonene kan du laste ned ved å klikke på lenken i tittelen på det enkelte innlegget.

Velkomst og innledning

Cathrine Dehli, markedsdirektør strategisk bærekraft, Rambøll (møteleder)

Standardisering - en nødvendighet i det sirkulære samfunn

Jacob Mehus, adm. direktør, Standard Norge

Standarder bidrar til å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv

Jan Christian Vestre, næringsminister

Den internasjonale sirkulære økonomien – ISO-standarder på vei

Sigurd S. Vildåsen, Business Development Director – Circular Economy Research og komitéleder i den nasjonale standardiseringskomiteen for sirkulær økonomi

Hva er den europeiske taksonomien alle snakker om og hvordan kan sirkulær økonomi gjøre en forskjell

Knut Jonassen, prosjektleder miljø, Standard Norge

Behov for standarder i den helsirkulære verdikjeden for tre

Kristine Nore, Ombruksdriver OMTRE, prosjektleder Sirktre og førsteamanuensis NTNU

Biologisk restråstoff til bruk i matkjeden

Karen Johanne Baalsrud, seniorrådgiver/ PHD veterinær, Mattilsynet

Norge i bresjen for å redusere plastavfall fra fiskerinæringen

Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver, Fiskarlaget og leder av internasjonal standardiseringsgruppe på området

Sirkulær bruk av ressursene i batterier

Benedikte Wrålsen, stipendiat i batterier i en sirkulær økonomi  og studieprogramleder for industriell økonomi og teknologiledelse, Universitetet i Agder

Økonomi og finans: Sirkulære anskaffelser fremmer sirkulær økonomi

Victoria Stokke, rådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Norge har et kompetent landslag i bærekraftsstandardisering, og vi har plass til flere!

Debatt: Hvordan skal vi få fart på den sirkulære økonomien, sørge for at Norge er i tet og setter agendaen internasjonalt?

Debattdeltakere: Sigurd S. Vildåsen, Kristine Nore, Benedikte Wrålsen og Jan Henrik Sandberg. Cathrine Barth, seniorrådgiver i Natural State var debattleder.

Spørsmål fra publikum

Vi inviterte deltakerne til å sende inn spørsmål under konferansen. Disse ble det dessverre ikke mulig å ta opp der og da, men vi gjentar de her og legger ved svarene.

  • Flere av de som har presentert har nevnt bidraget sirkulær økonomi gjør i form av redusert ghg-utslipp. Er det noen som arbeider med allokering av utslipp fra sirkulære løsninger i klimaregnskap, f.eks. i standardene for klimaregnskap?
  • Til SirkTre: Vedr. samarbeid og samarbeidspartar i prosjektet - Har de ikkje med arbeidstakarane? Sterk oppfordring til å inkludere fagrørsla; Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), m.fl.
  • Kan Knut Jonassen drøfte litt rundt EUs "formålsparagraf" de fire frihetene (basert på fri bevegelse og dermed transportarbeid) og Green deal?

(Svarene vil vi legge ut så snart disse er klare.)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Knut Jonassen, eller kontakt Standard Norge.

Les mer informasjon om standardisering og sirkulærøkonomi på en egen fagside om temaet.

Last updated: 2021-11-29