Standard Norge står bak Skifts anbefalinger for å få fart på det grønne skiftet

Storstilt energieffektivisering, hurtigere konsesjonsbehandlinger og at Norge tar en aktiv rolle i utbygging av fornybar energi i Europa, er satsinger som vil få fart på det grønne skiftet, mener Skift – Næringslivets klimaledere. Som medlem i Skift har Standard Norge vært med i utarbeidelsen av disse anbefalingene.

Standard Norges administrerende direktør Jacob Mehus og de andre topplederne i Skift-nettverket samlet seg om tydelige oppfordringer til myndighetene under toppledermøtet i oktober.

Jacob Mehus, Standard Norge

Jacob Mehus, administrerende direktør

– Det er en selvfølge å stille seg bak disse klare anbefalingene for å få fart på den grønne omstillingen. Vi kan alle kjenne på avmakt i møte med klimakrisen, men dette fellesskapet av norske toppledere har både utålmodigheten og makten til å gjøre en norsk innsats for å snu utviklingen. Fra Standard Norges side kan vi bidra med gode verktøy for alle virksomheter som vil legge om til grønnere drift eller på andre måter bidra i det grønne skiftet. Og nå håper vi myndighetene følger opp, sier Mehus.

Skift – Næringslivets klimaledere er en gjøretank og bruker næringslivets handlingsrom til å akselerere det grønne skiftet, men er avhengige av myndighetene for å få til omstillingen av hele samfunnet.

Skift sine anbefalinger til regjeringens arbeid er:

1. Et nasjonalt løft for energieffektivisering og lokal energiproduksjon

Vi trenger insentiver som legger til rette for at husholdninger, offentlig og private virksomheter sparer energi og tilrettelegger for privat produksjon. Etterspørselen etter strøm vil øke kraftig i årene som kommer, ettersom samfunnet blir mer og mer elektrifisert. I tillegg til å bygge ny kraft, som en storstilt satsing på offshore havvind, er det et enormt potensial til å frigjøre strøm ved effektivisering.

Skift mener at Enova må få større muskler til å gi støtte til energisparing, lage smarte bygg, utjevne effekttopper, redusere arealbehov og kontrollere temperatur. Virkemidlene må treffe alt fra private husholdninger til SMB-segmentet, og videre til større virksomheter. Myndighetene må også kjøre regulatoriske pakkeforløp som gjør at omstillingen går raskere.

– Standard Norge vil i denne sammenhengen jobbe for økt bruk av at de internasjonale standardene i ISO 50000-serien for energiledelse som hjelper virksomheter til å jobbe strukturert med energikartlegging og energieffektivisering, sier Mehus.

2. «Fast track» i konsesjoner til fornybar energi og grønne industrietableringer

Vi er i en energikrise, det krever ledelse og styring. Vi har ingen sjanse til å nå klimamålene med dagen konsesjonstempo. Vi trenger en radikal endring i konsesjonsbehandlingen til grønne prosjekter, inkludert endringer i regler og byråkrati for å kunne bygge ut ny kraftproduksjon raskt. Grønne industrietableringer, som for eksempel hydrogen- og batterifabrikker, bør også bli en del av ordningen.

Vi trenger raskere konsesjonsbehandlinger for utrulling av klimaløsninger som havvind, ladeinfrastruktur for tungtransport og skip, storskala energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

– Standard Norge støtter dette initiativet gjennom nasjonal og internasjonalt standardisering knyttet til hydrogen og havvind i nært samarbeid med de viktigste markedsaktørene og myndighetene, sier Mehus.

3. Krigsprofitt fra olje- og gasseksport bør investeres i grønn omstilling

Norge får ekstraordinære inntekter med de ekstremt høye energiprisene som følge av krigen i Europa. Superprofitten fra olje og gass over et visst nivå går inn i et eget klimaomstillingsfond som har som formål å utvikle og etablere fornybar energi, og tilhørende infrastruktur, i Europa og i utviklingsland.

Vårt omdømme i Europa og verden er satt på prøve, og flere har omtalt Norge som en krigsprofitør. Tilgang på ren energi og elektrisitet er en forutsetning for gjenoppbygging, varig klimaomstilling og vekst.

Det er en plikt at Norge, med sine muskler, tar initiativ på klimatoppmøtet til å samle land til å fatte tiltak som sørger for nok ren energi i framtiden – som vil bidra til å løse både energi- og klimakrisen.

Investeringer i sol og vind vil gi nødvendig elektrisitet for det grønne skiftet, og en sunn langsiktig avkastning for Norge.

Forsterker klimaoppropet fra april

Med disse tre punktene forsterker Skift Næringslivets klimaopprop, som ble utviklet på toppledermøtet til april. Der utfordres det til:

  1. Rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip
  2. Stor industriell satsing på offshore havvind
  3. Modige politikere som blir enige om en ambisiøs og troverdig klimaplan

Last updated: 2022-12-07