Forslag om ny ISO-komité for smart distribusjon i logistikk

Trenger vi internasjonale standarder for smart distribusjon i logistikk? Er det interesse i det norske markedet for å delta i et slikt standardiseringarbeid? Standard Norge ønsker tilbakemeldinger innen 30. juni.

Kina foreslår å opprette en ny, internasjonal standardiseringskomité som skal jobbe for smart distribusjon i logistikk. Dette gjelder spesielt fordelingsprosesser, forbedring av kvalitet, sikkerhet, effektivitet og bærekraft. Forslaget er nå ute på avstemming blant medlemsland i ISO, og Standard Norge ønsker å kartlegge interessen i det norske markedet. 

Bakgrunn

De siste årene har moderne teknologi blitt mye brukt innen distribusjon og logistikk for å løse ulike problemer på en bedre måte. Flere land ser nå at standardisering av distribusjon innen logistikk er en nødvendig utvikling.

Utfordringer knyttet til distribusjon innenfor logistikk er i dag: ineffektiv drift, samsvar mellom tilbud og etterspørsel, kontrollerbarhet av langdistansedistribusjon, varierende tjenestekvalitet, smutthull i sikkerhetsledelse, helse- og arbeidsmiljørisiko og luft- og støyforurensning. 

Mål og omfang for arbeidet

Den foreslåtte komiteen vil få navnet "Smart Distribution in Logistics". Noen av målene med den foreslåtte komiteen er å:

  • Standardisere tjenester, anvendelse av metoder og styring innen distribusjon i logistikk, spesielt inkludert prosessen med å distribuere varer fra produsent eller distributør til regionalt knutepunkt, distribusjonssenter, og i siste instans til virksomheter.
  • Forbedre kvalitet, sikkerhet og effektivitet til distribusjonsoperasjoner.
  • Forbedre stabilitet, fleksibilitet og bærekraften til distribusjon i logistikk. 

Omfaget vil inkludere, men er ikke begrenset til:

  • Utvikling av generelle krav, rammeverk, beregninger, veiledning, KPIer, evaluering for smart distribusjon innen logistikk, etc.
  • Kvalitetssikring for smart distribusjon innen logistikk (f.eks. smart drift av distribusjonssenter, godsflåtestyring, utdanning og opplæring for operatører, etc.) 
  • Drift, tjeneste og synergioptimalisering av distribusjon innen logistikk (f.eks. ordrebehandling, lastkonsolidering, sortering, plukking, lagring, ompakking og beskyttende håndtering, lasting, lossing, kapasitetsfordeling, frakt, distribusjon, andre tilpassede tjenester, etc.).

Nasjonal komité

Hvis interessen tilsier det, kan det bli aktuelt å opprette en nasjonal speilkomité for å følge opp det internasjonale arbeidet og ivareta norske interesser.

En slik komité vil være en nøytral møteplass der aktuelle saker kan diskuteres på tvers av berørte sektorer. Det vil blant annet være denne komiteens ansvar å enes om norsk stemme i ISO-komiteens avstemminger og oppnevne eksperter og delegater som deltar internasjonalt. 

Gi tilbakemeldinger

Stemmefristen i ISO er 15. juli 2022, men Standard Norge ber om tilbakemelding og anbefalinger til norsk stemme innen 30 juni.

Vi ber om tilbakemelding på følgende:

  1. Ser vi behov for en slik ISO-komité? (Hvorfor – hvorfor ikke? Her kan eventuelle kommentarer eller innvendinger til prosjektforslaget spilles inn.)
  2. Bør vi i Norge delta aktivt i dette internasjonale arbeidet?
  3. Er det ønskelig å opprette en nasjonal speilkomité for å følge opp ISO-arbeidet?
  4. Hvilke aktører kan tenke seg å delta i og eventuelt bidra til finansieringen av en slik nasjonal komité?

Tilbakemelding kan sendes til Standard Norges prosjektleder Alexandra Haukaas.

Last updated: 2022-06-14