kraner på byggeplass
Foto: Line Hansen Kamhaug

ISO/TC 59 Byggevirksomhet

ISO/TC 59 "Buildings and civil engineering works" er en teknisk standardiseringskomité i ISO. Den norske betegnelsen er "ISO/TC 59 Byggevirksomhet". Komiteen dekker et bredt spekter av fagområder og fokuserer spesielt på ny standardisering innenfor områder med høy innovasjon.

Mange av standardene som er blitt utviklet i komiteen, danner et rammeverk for en rekke andre standarder, både nasjonalt og internasjonalt.

Komiteen ledes av Øyvind Skarholt fra Norsk Byggtjeneste AS, og sekretariatet drives av Standard Norge.

Her får du en oversikt over aktive prosjekter i ISO/TC 59 med underkomiteer (klikk på den enkelte underkomiteen for mer info).

Kort historikk og omfang av ISO/TC 59

Den tekniske komiteen ISO/TC 59 "Buildings and civil engineering works" ble opprettet i 1947. Standard Norge har hatt sekretariatet siden 1989 med komitélederne Kristoffer Apeland fra 1989 til 2002 og Åge Hallquist fra 2002 til 2010, etterfulgt av Per Jæger fra Boligprodusentenes Forening fra 2011 til 2019. Øyvind Skarholt fra Norsk Byggtjeneste AS overtok komitéledelsen i 2020.

Mer informasjon om komiteens arbeid, struktur, samarbeidspartnere og medlemsland kan du finne på ISOs komitéside for ISO/TC 59 (engelsk). Det er også utviklet en egen hjemmeside for ISO/TC 59 (engelsk), der nyhetsbrev og aktuelle nyhetssaker fra hele komiteen legges ut fortløpende.

Fagområder som dekkes av ISO/TC 59:

  • Bygg- og anleggsrelatert terminologi
  • Organisering og digitalisering av informasjon om bygg og anlegg, inkl. BIM
  • Geometriske krav knyttet til bygninger, bygningsdeler og produkter (som modulkoordinering, sammensatte produkter og toleransekrav)
  • Ytelsesbeskrivelser og levetidsberegning for bygninger, bygningsdeler og byggevarer
  • Universell utforming av bygninger
  • Miljø og bærekraft i bygg og anlegg
  • Byggrelaterte anskaffelser
  • Ytelseskrav og geometriske krav for komponenter som ikke ivaretas av andre komiteer

Viktig teknisk komité for Norge

Gjennom ISO/TC 59s norske ledelse har den nasjonale BAE-næringen stor innflytelse over komiteens strategi og videre retning i arbeidet. Standarder fra ISO/TC 59 benyttes dessuten som referanse i mange sammenhenger, både nasjonalt og internasjonalt. Et eksempel på dette er standarden NS 3940, Areal- og volumberegninger av bygninger, som bygger på standarden ISO 9836, Performance standards in building - Definition and calculation of area and space indicators. En del av arbeidet under ISO/TC 59 videreføres også i den europeiske standardorganisasjonen CEN. Dette bidrar til bedre harmonisering av standarder.

Norge i førersetet innenfor BIM

I samarbeid med SINTEF Byggforsk og organisasjonen buildingSMART har Standard Norge en spesielt aktiv rolle innenfor utvikling av standarder i underkomiteen SC 13, som jobber med standardisering knyttet til bruk av åpenBIM (bygningsinformasjonsmodellering). Kjell Ivar Bakkmoen fra Digitalmedbim AS leder komiteen. En rekke av SC 13s standarder blir nå europeiske standarder gjennom samarbeidet med CEN/TC 442 "Building Information Modelling (BIM)". Dette betyr at standardene også vil fastsettes nasjonalt i alle CENs medlemsland. 

Behov for flere norske eksperter

Det er spesielt ønskelig med økt norsk deltakelse innenfor fagområdene åpenBIM, livsløpsplanlegging og levetidsprosjektering, ytelsesbeskrivelser, universell utforming, bærekraftighet og miljødeklarasjoner (SC 13–17).

Standard Norge ønsker at flere små og mellomstore bedrifter engasjerer seg i standardiseringsarbeid. Dette gjelder også arbeidet i ISO/TC 59. Små og mellomstore bedrifter har mye kompetanse som er viktig i standardiseringsarbeidet. Ved å delta er det mulig å påvirke innholdet slik at det ikke bare er "de store" som bestemmer. Standardene må også ivareta behovene til små og mellomstore bedrifter, og da er det viktig å være representert i arbeidet.

Kontaktpersoner

info@standard.no

 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards