Tjuvholmen
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

Bygningsenergi

Byggenæringen står for nesten 40 % av all energi- og materialbruk, mens byggeavfall utgjør om lag 40 % av alt avfall. Klimagassutslipp knyttet til energibruk, forsyningssikkerhet for energi og økende energipriser understreker betydningen av standarder på energiområdet for både næringen og samfunnet. Standardene på området fungerer som verktøy for å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde bygg og anlegg, og for å sikre gjenbruk av energi og materialer.

Energiberegningsstandarden NS 3031:2014 benyttes for å regne ut energibehov i bygninger og inkluderer normerte inndata og klimadata. Standarden benyttes for å dokumentere energikrav overfor TEK (byggteknisk forskrift).

Som et supplement er den norske spesifikasjonen SN-NSPEK 3031:2020 utarbeidet. Den tekniske spesifikasjonen gir bransjen regler og veiledning for hvordan man skal regne helhetlig på bygg og energiforsyningen, og er en videreutvikling av NS 3031:2014. Metodene kan brukes for å dokumentere nær nullenergi bygg (NZEB) og plusshus. Med SN-NSPEK 3031 får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy å beregne tekniske anlegg og energiforsyning med samme nøyaktighet som bygningstekniske tiltak/løsninger. Den erstatter ikke NS 3031:2014 som i dag brukes bl.a. for å dokumentere energikrav i TEK og energimerkeordningen for bygninger. 

Beregningsmetodene tar hensyn til alt som bruker energi, slik som oppvarming, varmtvann, kjøling, vifter, pumper og belysning.

NS 3031:2014 og SN-NSPEK 3031:2020 er verktøy som arkitekten, byggingeniøren og VVS-rådgiveren skal bruke til å regne ut energibehov og -ytelse i bygninger, og sånn sett en aldri så liten "hverdagsbibel". NS 3031:2014 gir oppskriften på hvordan energikravene i TEK skal oppfylles.

NS 3031:2014 har referanser til flere standarder slik som beregning av U-verdier og varmetap.

Standarden innbefatter alle ledd i energikjeden, fra tilførsel av primærenergi til varmeavgivelse på forbruksstedet.

Bygningsenergidirektivet

Bygningsenergidirektivet setter krav til bygningers energiytelse og til energivurdering av tekniske anlegg. Implementeringen av direktivet har medført strengere energikrav, noe som er en utfordring for arkitekter og de som prosjekterer og utfører bygningsarbeider. Kravene, som i Norge er nedfelt i byggteknisk forskrift (TEK) og energimerkeordningen, skal medvirke til at bygningsmassen vil bli mer energieffektiv og være bedre rustet for framtidens energisituasjon.

Standardenes formål

Standardene innen bygningsenergi benyttes for å:

 • Definere terminologi innen bygningsfysikk
 • Beregne og presentere klimadata for energi og effektberegninger
 • Beregne bygningsdelers varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi)
 • Beregne byggematerialers termiske konduktivitet og fuktegenskaper
 • Beregne vinduer og dørers U-verdi
 • Beregne varmetap i konstruksjoner i grunnen
 • Beregne internt varmetilskudd, passiv solvarme og kjølebehov
 • Beregne energibehov til ventilasjon og komfortkjøling
 • Beregne byggets totale energibehov og energiytelse
 • Utarbeide energiattest og energimerking av bygninger
 • Dokumentere energiytelse (termografering, bygningers luftlekkasje og energioppfølging)
 • Etablere energiledelse

Brukere av standardene

Aktuelle brukere av standardene er:

 • Myndighetene - for bruk i forskrifter
 • Rådgivere - for å deklarere bygningers energibruk og dokumentere overensstemmelse med offentlige krav i TEK og energimerkeordningen
 • Konsulenter - for å dimensjonere og optimalisere bygninger, dokumentere nær nullenergi bygg (NZEB) og plusshus
 • Skoleverket - som ledd i undervisningen

Kontaktpersoner

Jens Gran
Prosjektleder
950 34 537 / jg@standard.no

 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Popular standards

NOK 1 763,00 (excl. VAT)

Bygningers energiytelse — Beregning av energibehov og energiforsyning

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-12-03)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Referansestandarder til NS 3031

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 6 700,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder standarder referert til i NS 3031:2014 - Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

SN/TS 3032:2021

Standard

NOK 1 763,00 (excl. VAT)

Bygningers energiytelse — Beregning av effektbehov

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-12-23)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 615,00 (excl. VAT)

Bygningers energiytelse — Overordnet vurdering av bygningers energiytelse — Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer (ISO 52000-1:2017)

LanguageEngelskEdition: 2017-07 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3720:2018

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3700:2013

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2013-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3701:2012

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2012-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 615,00 (excl. VAT)

Bygningers energiytelse — Overordnet vurdering av bygningers energiytelse — Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer (ISO 52000-1:2017)

LanguageEngelskEdition: 2017-07 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

SN/TR 3069:2019

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Formålsdelt etterprøving av bygningers energibruk

LanguageNorskEdition: 1 (2019-03-20)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 6430:2014

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)

LanguageNorskEdition: 1 (2014-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access