Tre personer med hjelm står bøyd over tegning
Foto: iStock

Digital byggeprosess og BIM

Digital samhandling i BAE-sektoren er aktuelt både i Norge og internasjonalt. Deling av digital informasjon mellom fag, de ulike aktørene og ulike faser i byggeprosessen bidrar til effektivisering av byggeprosessene, bedre kommunikasjon, færre feil, riktigere bruk av ressursene og reduserte kostnader.

Standarder for BIM (bygningsinformasjonsmodellering) gir et rammeverk for styring og deling av informasjon i prosjekter der BIM benyttes. Standardene er nyttige for både byggherre, arkitekter, ingeniører og andre fagfolk innenfor bygg og anlegg.

ISO 19650 – informasjonsforvaltning med BIM

ISO 19650-standarden er en internasjonal standard for å forvalte informasjon gjennom hele livssyklusen til et byggverk ved bruk av BIM. Serien er i flere deler og to av dem er oversatt i norsk.

Les mer om ISO 19650-serien

NS 8360 BIM-objekter

Norsk Standard for BIM-objekter, NS 8360, er den første BIM-standarden som er utviklet i Norge. Brukerne er de som implementerer støtte for standarden i BIM-dataprogrammer. 

Les mer om NS 8360

Pålitelig informasjonsutveksling

Med NS-EN ISO 23386 og 23387 vil alle aktører kunne dele det samme settet med pålitelige, maskinlesbare egenskaper, definisjoner og bygningsobjekter. Dette vil gjøre BIM-prosessene mer effektive og informasjonsutvekslingen mer pålitelig. 

Les mer om NS-EN ISO 23386 og 23387

Internasjonalt samarbeid

Norsk byggenæring spiller en ledende rolle i europeisk og internasjonal standardisering innenfor BIM. Den nasjonale speilkomiteen SN/K 257 BIM-standardisering følger arbeidet både på europeisk og det internasjonalt nivå. Komiteen sender norske eksperter til internasjonale standardiseringsprosjekter og er et forum med faglige diskusjoner og avklaringer.

Globalt

Komiteen ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works er en stadig viktigere arena for deler av BIM-arbeidet. Komiteen er ledet av Øyvind Skarholt fra Norsk Byggtjeneste AS og Standard Norge er sekretariatet. SO/TC 59/SC 13 Organization of information about construction works er komiteen under ISO/TC 59 som jobber med standardisering innenfor BIM. Standard Norge har sekretariatet, og Jøns Sjøgren fra Byggevareindustrien er leder.

På europeisk nivå

Den europeiske standardiseringskomiteen, CEN/TC 442 Building information modelling (BIM) har også norsk ledelse. Øivind Rooth fra Direktoratet for byggkvalitet er leder og Standard Norge sekretariatet, er valgt som leder. Den europeiske komiteen er opptatt av at gjeldende internasjonale standarder (ISO) på området gjøres til europeiske standarder. Dette er viktig for å unngå at det utvikles motstridende standarder i Europa. Mange av prosjektene utvikles parallelt i CEN/TC 442 og ISO/TC 59/SC 13 og utgis da som NS-EN ISO-standarder.

Nasjonalt standardiseringsarbeid

Standard Norge har flere viktige nasjonale standardiserings- og utviklingsaktiviteter knyttet til BIM.

buildingSMART Dataordbok

Standard Norge er ledende i arbeidet med oppbygging av buildingSMART Dataordbok, et internasjonalt referansebibliotek for byggenæringen, basert på den internasjonale standarden ISO 12006-3. Dataordboken er en av hovedelementene i buildingSMART. Utviklingen skjer i tett samarbeid med mange land, blant annet USA, Canada og Nederland. buildingSMART Dataordbok er organisert som en gruppe innenfor buildingSMART International, som forvalter og utvikler buildingSMART-teknologien. Komiteen SN/K 537 er norsk brukergruppe for buildingSMART Dataordbok.

Klassifikasjon

Standard Norge har også en komité som ser på dagens klassifikasjonsstandarder for å ivareta behovene for klassifisering av digital informasjon i byggenæringen? Komiteen SN/K 518 Klassifikasjon i BAE-sektoren kartlegger behovene på dette området. 

Komiteen har revidert NS 3457-3 Bygningstyper og utviklet flere standarder i NS 3457-serien for Klassifikasjon av byggverk. Komiteene arbeider også med andre standarder og deltar i ISO-arbeid for å dekke den norske BAE-næringens behov innenfor klassifikasjon.

buildingSMART Norge

buildingSMART er en internasjonal organisasjon som utvikler og vedlikeholder internasjonale standarder for «åpenBIM», digital samhandling basert på åpne standarder. buildingSMART Norge er en norsk medlemsforening som bidrar i utviklingen og implementering av åpne BIM-standarder nasjonalt og internasjonalt. Standard Norge er medlem av i buildingSMART Norge, og i 2020 inngikk vi en samarbeidsavtale med dem.

Vil du påvirke?

Standardene utarbeides i nært samarbeid med næringen selv. Når det skal utvikles en ny Norsk Standard setter vi sammen en komité med representanter fra myndigheter, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, store og små bedrifter og konsulentfirmaer.

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i standardisering? Kontakt Standard Norge!

Kontaktpersoner

Lisbet Landfald
Prosjektleder
900 63 284 / lla@standard.no

Bjørn Brunstad
Prosjektleder
489 53 288 / bbr@standard.no

Stefan Bæk Jensen
Prosjektleder
4542445413 / sbj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NS 8360-1:2021

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

BIM-objekter for byggverk — Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-11-08)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8360-2:2021

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

BIM-objekter for byggverk — Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-11-08)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)

LanguageNorskEdition: 2018-12 (2020-05-20)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018)

LanguageNorskEdition: 2018-12 (2020-05-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018)

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 3: Driftsfasen (ISO 19650-3:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-08 (2020-09-07)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 4: Informasjonsutveksling (ISO 19650-4:2022)

LanguageEngelskEdition: 2022-09 (2022-10-19)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet (ISO 19650-5:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-07 (2020-07-17)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Veiledning om implementering av EN ISO 19650-1 og -2 i Europa

LanguageEngelskEdition: 2020-06 (2020-07-02)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

SN/TS 3489:2010

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Implementering av støtte for IFD Library i en IFC-modell

LanguageEngelskEdition: 1 (2010-09-06)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 12006-3:2022

Standard

NOK 3 031,00 (excl. VAT)

Building construction — Organization of information about construction works — Part 3: Framework for object-oriented information

LanguageEngelskEdition: 2 (2022-07-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 12006-2:2015

Standard

NOK 2 264,00 (excl. VAT)

Building construction — Organization of information about construction works — Part 2: Framework for classification

LanguageEngelskEdition: 2 (2015-05-08)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Bygningsinformasjonsmodeller - Informasjonsleveranse - Del 1: Metode og format (ISO 29481-1:2016)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Bygningsinformasjonsmodeller - Informasjonsleveranse - Del 2: Rammeverk for interaksjon (ISO 29481-2:2012)

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 264,00 (excl. VAT)

Framework for building information modelling (BIM) guidance

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-08-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3451:2022

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder

LanguageNorskEdition: 1.0 (2022-03-18)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3457-3:2013

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klassifikasjon av byggverk — Del 3: Bygningstyper

LanguageNorskEdition: 1 (2013-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3457-4:2015

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access