Fiskeoppdrett merder
Foto: Per Eide Studio

Fiskeri og havbruk

Fiskeri og havbruk er et relativt nytt fagfelt for standardisering, men norske og internasjonale standarder er en viktig del av sektorenes verktøykasse. Som fiskeri- og havbruksnasjon har Norge vært tidlig ute med å utvikle egne nasjonale standarder på området. I forskrifter vises det ofte til Norsk Standard og da er standardene ikke frivillige å bruke. Ulike aktører i næringen har sammen med Standard Norge utviklet standarder for blant annet fiskekvalitet, oppdrettsanlegg og sporbarhet.

Standarder bidrar til mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. De reduserer handelshindre og gir en mer profesjonell og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring. Konfliktnivået reduseres og kunder og leverandører opplever forutsigbarhet. Standarder har også en viktig plass i fagutdanningen og er med på utvikle faget videre.

Internasjonalt arbeid

Både fiskeri og havbruk er internasjonale næringer. Det er derfor nødvendig med felles internasjonale krav og retningslinjer, nedfelt i standarder, knyttet til både produksjon, transport og sporing av sjømat.

I 2007 tok Norge initiativ til å opprette en internasjonal standardiseringskomite for fiskeri og akvakultur. ISO-komiteen ISO/TC 234 har siden den gang vært under norsk ledelse.

Bærekraft

Fiskeri og akvakultur skal ikke være ødeleggende for omgivelsene, eller så ressurskrevende at vann-, land- eller bioressurser overutnyttes. Dette er styrende for all standardiseringsaktiviteten på området.

Flytende produksjonsanlegg

Rømming av oppdrettsfisk er svært negativt for næringen, både på grunn av økonomiske tap og fordi rømt fisk er et miljøproblem. Hensikten med standarden NS 9415 for flytende oppdrettsanlegg er å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt og feilbruk. 

Les mer om NS 9415

Landbaserte produksjonsanlegg

Standarden NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad reduserer faren for rømming av fisk uansett fiskeart og -størrelse.

Standarden ble laget med utgangspunkt i Fiskeridirektoratets rapport ”Smoltoffensiven 2007” og Rømmingskommisjonens anbefaling om standardisering av settefiskanlegg.

Les mer om NS 9416

Ord og uttrykk i laks- og ørretproduksjon

Enhetlig terminologi reduserer muligheter for feiltolkninger og effektiviserer kommunikasjonen i hele verdikjeden. Standarden NS 9417 gir enhetlig terminologi og metoder i verdikjeden for laks og regnbueørret og danner basis for konsistent dataregistrering  og bruk av terminologi  gjennom verdikjeden.

Les mer om NS 9417

Kvalitetsstandarder

Som fiskeri- og havbruksnasjon utviklet Norge tidlig standarder som stiller krav til næringen. Standard Norge har sammen med Norges sjømatråd utarbeidet standarder for dokumentasjons- og kvalitetskrav til fisk og fiskevarer, blant annet laks, skrei, reker og sjøfryst filet. 

Les mer om kvalitetsstandarder for fisk og sjømat

Miljøovervåking av matfiskanlegg

Gode miljøforhold er nødvendig for at fisken skal vokse og trives i oppdrettsanleggene. Opphoping av fôrrester og ekskrementer resulterer i dårlig vannkvalitet i oppdrettsanlegget, som igjen gir dårlig tilvekst, helseproblemer og sykdom. Standardiserte overvåkingsmetoder gjør det enklere for oppdretterne å drive miljøovervåking av sine anlegg.

Standarden NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg beskriver en metode for måling og overvåking av bunnforhold i oppdrettsanlegg.

Les mer mer om NS 9410

Klimaspor for sjømat

Nærings- og fiskeridepartementet var initiativtaker til at Standard Norge utarbeidet standarden NS 9418 Klimaspor for sjømat - Produkt-kategoriregler. Standarden setter krav til beregning og dokumentasjon av klimaspor (carbon footprint) for sjømat, enten den stammer fra villfangst eller oppdrett.

Les mer om klimaspor for sjømat

Norsk Standard for fiskeoljer

Standarden NS 9445 Fiskeoljer i triglyseridform (TG) - Krav til sensorisk kvalitet skal gjøre det enklere å oppdage tidlig harskning. Dermed blir det enklere å garantere god smak på fiskeoljen.

Les mer om NS 9445

Sporbarhet av sjømatprodukter

Den europeiske standarden NS-EN 17099 beskriver hvordan fiskekasser og paller skal merkes med etiketter. Etiketten ivaretar krav som stilles i regelverket, men også fra alle aktørene i verdikjeden.Den europeiske standarden er basert på en Norsk Standard (NS 9405).

Les mer om NS-EN 17099

Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy

Standarden NS-ISO 5020 skal forebygge marin forsøpling og annen forurensning, redusere spøkelsesfiske og bidra til at brukte materialer og andre ressurser blir brakt til land for videre utnyttelse.

Les mer om NS-ISO 5020

Vil du påvirke?

Standardene utarbeides i nært samarbeid med næringen selv. Når det skal utvikles en ny Norsk Standard settes det sammen en komité med representanter fra myndigheter, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, store og små bedrifter som fiskeoppdrettere og utstyrsleverandører, sertifiseringsorgan og konsulentfirmaer.

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i noen av komiteene, ta kontakt!

Kontaktpersoner

Hilde Aarefjord
Prosjektleder
489 53 279 / haa@standard.no

Knut Jonassen
Prosjektleder
900 22 026 / kjo@standard.no

Truls Petersen
Leder markedsutvikling
970 88 101 / tpe@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Vil du påvirke?

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i noen av komiteene, ta kontakt!

Popular standards

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 471,00 (excl. VAT)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-08-09)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 615,00 (excl. VAT)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2022-05-23)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

LanguageNorskEdition: 2020-03 (2020-09-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

LanguageEngelskEdition: 2020-03 (2020-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9418:2013

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Klimaspor for sjømat - Produktkategoriregler (CFP-PCR)

LanguageNorskEdition: 1 (2013-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9416:2013

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Landbaserte akvakulturanlegg for fisk — Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad

LanguageNorskEdition: 1 (2013-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9406:2022

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Fisk og fiskeprodukter — Fersk skrei — Krav til produkt

LanguageNorskEdition: 1.0 (2022-11-18)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9409:2009

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Fisk og fiskeprodukter - Norske fryste, kokte og pillede reker - Krav til kvalitet

LanguageNorskEdition: 1 (2009-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9413:2012

Standard

NOK 481,00 (excl. VAT)

Fisk og fiskeprodukter - Norsk Saltfisk Torsk - Krav til produkt

LanguageNorskEdition: 1 (2012-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access