Miljøovervåking av matfiskanlegg

Standarden NS 9410 beskriver en metode for måling og overvåking av bunnforhold i oppdrettsanlegg.

Gode miljøforhold er nødvendig for at fisken skal vokse og trives i oppdrettsanleggene. Opphoping av fôrrester og ekskrementer resulterer i dårlig vannkvalitet i oppdrettsanlegget, som igjen gir dårlig tilvekst, helseproblemer og sykdom. Akvakulturdriftsforskriften og tildelingsforskriftene fra Nærings- og fiskeridepartementet pålegger oppdretterne å drive miljøovervåking av sine anlegg gjennom standardiserte overvåkingsmetoder.

Standarden NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg beskriver en metode for måling og overvåking av bunnforhold i oppdrettsanlegg. Ved å følge miljøpåvirkningen regelmessig kan utviklingen korrigeres dersom den går i uønsket retning.

Standarden er internasjonalisert, og ISO har utgitt en mer overordnet og generisk standard til bruk i andre deler av verden der man ikke tidligere har brukt standarder for slik miljøovervåking.

Last updated: 2020-10-21

NS 9410:2016

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

LanguageNorskEdition: 1 (2016-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access