SN/K 228 Sikkerhetsglass

Standard Norge utarbeidet og utga i september 2006 en standard for prosjektering av sikkerhetsglass. Standarden fikk betegnelsen NS 3510:2006 Sikkerhetsglass i byggverk - Krav til klasser i ulike bruksområder.

Når det nå er et ønske om å revidere denne standarden, er det fordi de tidligere involverte parter er tilgjengelige og at en rekke korrigeringer er nødvendig, som det ofte er på områder som ikke har vært standardisert tidligere.

Da arbeidet i CEN med en prosjekteringsstandard på glass har stoppet opp og skal innlemmes i Eurokodene (CEN/TC 250), vil det trolig ta flere år før den foreligger. Det er derfor ønskelig å supplere dimensjoneringstabellene i tillegg B.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2009-12-01

Det opppnevnes en komité med følgende mandat:

  • NS 3510:2006 Sikkerhetsglass i byggverk - Krav til klasser i ulike bruksområder revideres og oppdateres i løpet av 2010 i henhold til erfaringer og tilbakemeldinger, slik at den fremstår som en entydig og brukervennlig standard
  • Standarden suppleres med tabeller til bruk for prosjektering av glass i trå med innholdet av tillegg B i dagens utgave av standarden

På sitt første møte, planlagt til 9.mars 2010, vil komiteen velge en leder (lederen skal anses som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering i forhold til oppsatt finansieringsplan under. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode frem til ferdigstillelse av revisjonen, senest innen utgangen av 2010.

Komitéleder:

Sverre Tangen, Glass- og fasadeforeningen

Faglig ansvarlig:

Lisbet Landfald (lla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)