SN/K 284 Byggblankett for underentreprise i forbrukerforhold

Sektorstyret gjorde i møte 10. mars 2006 vedtak om å utvide mandatet til komiteen SN/K 251 – Totalentrepriser (Revisjon av NS 3431) til blant annet å utarbeide forslag til ett, eller om nødvendig, flere vedlegg til eksisterende NS-kontrakter til bruk i kontrakt mellom to entreprenører, hvorav den ene har kontrakt med forbruker om oppføring av bolighus. Samtidig ble komiteen utvidet med tre nye medlemmer når det gjaldt bl.a. utarbeidelsen av ovennevnte forslag.

Det har vist seg at NS 3431-komiteen ikke har hatt kapasitet til å arbeide med denne oppgaven. Standard Norges kontor har derfor, etter konferanse med komiteens formann, høyesterettsadvokat Helge Jakob Kolrud, kommet til at det bør oppnevnes en egen komité for å utarbeide de nevnte dokumentene. Det forhold at dette vil være dokumenter som skal brukes i kontrakter mellom to entreprenører, tilsier også at man har behov for en komité med representanter fra de ulike entreprenørorganisasjoner, mens det derimot ikke vil være behov for representanter fra byggherrene. Standard Norge vil derfor foreslå at NS 3431-komiteen fritas fra ovennevnte oppgave og at det oppnevnes en ny komité for å gjøre dette.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2007-10-18

Komiteen arbeid vil være:

Komiteen skal utarbeide forslag til avtaleformular i form av Byggblankett til bruk i kontraktsforhold mellom underentreprenør og hovedentreprenør, hvor hovedentreprenør har kontrakt med forbruker etter bustadoppføringslova. Byggblanketten forutsettes å skulle brukes i tilknytning til eksisterende NS-underentreprisekontrakter. I tillegg skal komiteen vurdere om det bør utarbeides separate vedlegg med særlige bestemmelser til NS-underentreprisekontraktene for slike kontraktsforhold, samt eventuelt utarbeide slike.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering.

Høyesterettsadvokat Helge Jakob Kolrud oppnevnes til formann for komiteen.

På sitt første møte skal komiteen fastsette en fremdriftsplan i samsvar med mandatet, og i tillegg fastsette en møteplan for eksempel et halvt år om gangen.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til tilleggene er utgitt, og inntil 2 år.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Jørgen Birkeland (jbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)