SN/K 350 Kontrakt for uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven

Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll

Standard Norge fastsatte 1. september 2013 en ny standardkontrakt for uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven. Den nye standarden har betegnelsen NS 8404 og skal bidra til å skape ryddige kontraktsvilkår i forholdet mellom oppdragsgiver og kontrollør.

På bakgrunn av flere henvendelser fra myndigheter og organisasjoner ble det høsten 2012 opprettet en komité som fikk i oppgave å utarbeide kontraktsdokumenter til bruk i forbindelse med uavhengig kontroll. Jusprofessor Knut Kaasen fra Det juridiske fakultet i Oslo har ledet komiteen, som for øvrig har vært bredt sammensatt av representanter fra næringen,
jf. oversikten nedenfor.

Reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2013, etter at innføringen av reglene tidligere hadde vært utsatt flere ganger. Dette førte til at behovet for en ny standardkontrakt for slike oppdrag ble stadig større etter hvert som reglene fikk betydning for nye prosjekter.

Utgangspunktet for NS 8404 

I arbeidet med kontrakten for uavhengig kontroll tok komiteen utgangspunkt i NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. På grunn av den begrensede tidsperioden frem til reglene skulle tre i kraft var det helt nødvendig å ta utgangspunkt i en gjeldende standard, for at det skulle være mulig å bli enig om et forslag innen rimelig tid.

Komitéarbeidet viste etter hvert at det var nødvendig å gjøre en rekke endringer i NS 8402 for at den skulle bli tilpasset oppdrag om uavhengig kontroll. For at sluttproduktet skulle bli brukervennlig har komiteen derfor valgt å utarbeide kontrakten som en helt ny standard,
NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll. Mange av bestemmelsene er likevel identiske eller tilnærmet identiske med bestemmelser i NS 8402.

Vederlagsformat 

Den nye standarden legger opp til at kontrakten skal kunne brukes både for honorar etter medgått tid, fast pris, eller en kombinasjon av disse vederlagsformatene.

På bakgrunn av muligheten for bruk av ulike vederlagsformater var det nødvendig å ta inn en del bestemmelser fra NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, selv om NS 8404 hovedsakelige tar utgangspunkt i NS 8402. De supplerende bestemmelsene fra NS 8401 gjelder blant annet reglene om endringer, fristforlengelse og forsering.

Byggblankett 8404

Komiteen har utarbeidet Byggblankett 8404 Formular for kontrakt om uavhengig kontroll til bruk sammen med NS 8404. Blanketten er basert på utformingen av de øvrige blankettene til de ulike standardkontraktene.

Komitémedlemmer

Komiteen som har utarbeidet NS 8404 består ved fastsettelsen av følgende representanter:

 • Knut Kaasen, Det juridiske fakultet, Oslo, komitéleder
 • Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge
 • Per Jæger, Boligprodusentenes Forening
 • Marit Langen, Direktoratet for byggkvalitet
 • Siw Linderud, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
 • Stein Solvik, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
 • Thomas Bones, Forsvarsbygg
 • Egil Stabell Rasmussen, Kommunal- og regionaldepartementet
 • Finn N. Bangsund, Maskinentreprenørenes Forbund
 • Daniel Ø. Helgesen, Norges TakseringsForbund
 • Henning Lauridsen, Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom
 • Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi
 • Morten Gran, Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Kristin Zach, Statsbygg
 • Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitésekretær

Komitéleder:

Professor Knut Kaasen, Det juridiske fakultet, Oslo

Faglig ansvarlig:

Jørgen Birkeland (jbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)