SN/K 432 Elkraft- og teleinstallasjoner - NS 3420 del W og X

Komiteens mandat:

Komiteen skal behandle forslag til innhold eller endringer og tillegg til eksisterende del i NS 3420.

Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan selv imidlertid foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komiteen skal videre vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konsultert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene.

Komiteen skal selv utarbeide eksempel på ferdig utfylte postgrunnlag basert på deres nye eller reviderte NS 3420 standard.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral).

Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet og årlige utgivelsestidspunkt for NS 3420.  Komiteen må klargjøre sine NS 3420 delstandarder for “ut på høring” innen februar 2015, samme år som standarden får fastsettelsesdato 1. september.

I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Det skal benyttes LiveLink, som felles lagringssted for alle dokumenter, som berører komitearbeidet. Alle komitemedlemmer gis rettigheter til SN/K 432 Elkraft og tele – NS 3420 Del W og X.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Knut Løe (klo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)