SN/K 520 Universell utforming av IKT

Komiteen er opprettet på bakgrunn av utredninger foretatt av Standard Norge om status for relevante standarder for universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og selvbetjeningsautomater. Komiteen er også speilkomité for CEN/CENELEC/ETSI JWG eAccessibility under Mandate M376, som skal utarbeide europeisk standard for offentlige anskaffelser innen IKT samt elektronisk veileder for offentlige innkjøpere.

Komiteen skal:

  • Vurdere behovet for å utarbeide egne norske standarder på området og eventuelle oversettelser
  • Behandle og gi innspill til forslag til standarder innen universell utforming av IKT fra CEN og ISO
  • Vurdere hvor det er relevant med deltagelse fra norske eksperter
  • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av JWG eAccessibility under Mandate M376.
  • Vurdere hvilke ISO standarder som eventuelt bør fastsettes som norske standarder

SN/K 520 har bred representasjon fra interesserte aktører, herunder Deltasenteret, Difi, Utdanningsdirektoratet, Post- og teletilsynet, Norges Blindeforbund, MediaLT, KARDE, Tingtun, Senter for IKT i utdanningen, Abilia, Microsoft og NAV.

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT 2010-05-19

Det oppnevnes en komité med følgende mandat: 

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for standardiseringsarbeidet i CEN knyttet til universell utforming av IKT i CEN/BT WG 185 iht. fase 2 av M 376. 

Komiteen skal:

  • Behandle og gi innspill til forslag til standarder innen universell utforming av IKT fra CEN og ISO
  • Vurdere hvor det er relevant med deltagelse fra norske eksperter
  • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/BT WG 185
  • Vurdere hvile ISO standarder som eventuelt bør fastsettes som norske standarder

Komiteen skal videre vurdere behovet for å utarbeide egne norske standarder på området og eventuelle oversettelser.

Komiteen kan også samarbeide med andre nordiske land når formålstjenlig.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

Komitéleder:

Haakon Aspelund, Deltasenteret

Faglig ansvarlig:

Rudolph Brynn (rbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)