SN/K 532 Klimaspor for sjømat

Norge skal bli et lavutslippssamfunn når det gjelder klimagasser, dette gjelder også for matområdet, inkludert sjømat. Det er behov for standarder for kvantifisering og kommunikasjon av produkters klimaspor.

Da trengs det et sett av virkemidler, blant annet for å gi forbrukere mulighet til å velge de produktene med lavest klimaspor. Mulighetene for å treffe slike valg forutsetter metoder som kan gi grunnlag for sammenlignbarhet av klimaspor mellom beslektede produkter og konkurrerende produktgrupper. Metodene må være pålitelige og vitenskapelig fundamentert, og innbefatte livsløpsvurderinger (LCA), og det er behov for entydige produktkategoriregler (PCR) for at sammenlignbare resultater skal oppnås.

Komiteens hovedoppgave blir å utvikle Norsk Standard for klimarettede produktkategoriregler for sjømat, samt å få den/disse oversatt til engelsk, som et ledd i å gjøre den/disse tilgjengelig i internasjonal standardiseringssammenheng.

Framdriftsplan
Komiteen startet sitt arbeid i desember 2010, og første standard antas ferdigstilt mai/juni 2012.

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder (faglig ansvarlig i boksen til høyre).

Komitéleder:

Rut Harildstad, Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

Faglig ansvarlig:

Knut Jonassen (kjo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)