SN/K 546 Brukermedvirkning på området IKT

Komiteen arbeider med standardisering av prosesser for å sikre god brukermedvirkning i utvikling av IKT-relaterte varer og -tjenester.

Mandat for komiteen er:

  • Komiteen skal utarbeide en standard for brukermedvirkning innen IKT.
  • Komiteen skal også vurdere behovet og markedet for en elektronisk veileder. 

Standarden skal utarbeides slik at den gir konkrete retningslinjer for hvordan utviklere og leverandører av IKT-varer og -tjenester best kan sikre god og representativ brukermedvirkning. Dette omfatter spesielt personer med nedsatt funksjonsevne, men også andre. Standarden skal gi milepæler for utformings- og testingsprosessen av slike produkter og tjenester, slik at den kan benyttes som verktøy for kvalitetssikring.

Standarden skal også være en støtte for organisasjoner som utpeker representanter til å delta i prosessen ved utforming av IKT produkter, gjennom å gi informasjon om roller og krav for brukerrepresentanter i utviklingsprosesser av IKT. Den kan gi veiledning i rekruttering og involvering av brukere basert på hva slags produkt/tjeneste som skal utvikles, og i opplæring og utvikling av generalistkompetanse hos brukere. Standarden skal også omfatte oversikt over termer og definisjoner og sjekklister.

Dersom komiteen finner at et er marked for en elektronisk veileder skal denne utdype prosessen med å inkludere brukermedvirkning i utforming av IKT for å sikre universell utformede IKT-produkter og -tjenester. En veileder kan gi bredere oversikt over typer av brukermedvirkning (“personas” etc.). Den elektroniske veilederen skal lede gjennom prosessen og vise eksempler på god praksis i Norge og andre land. Dette produktet vil være en fullstendig håndbok/veileder for utviklere og leverandører av IT-relaterte varer og tjenester, interesseorganisasjoner og offentlig sektor.

Komitéleder:

Kristin Skeide Fuglerud, Norsk Regnesentral.

Faglig ansvarlig:

Rudolph Brynn (rbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)