SN/K 128 Avfall

SN/K 128 er nedlagt og inkludert i Standard Norges komité for jord, slam og avfall, SN/K 134.

Da SN/K 128 var aktiv, var den en speilkomite for å

  • følge opp CEN/TC 292 - Characterization of waste gjennom deltagelse i relevante standardiseringsprosjekt og ved å vurdere og kommentere forslag til standarder samt gi kommentarer og forslag til norsk stemmegivning
  • vurdere behovet for å revidere og oppdatere norske standarder på avfallsområdet
  • foreslå hvilke CEN-standarder som burder oversettes til norsk og
    utvikle egne norske standarder på avfallsområdet ved behov

CEN/TC 292 - Characterization of waste (Karakterisering av avfall) utarbeidet standarder for å bestemme egenskapene til avfall, spesielt utlekkingsegenskaper og avfallsterminologi. Den er nedlagt og erstattet av CEN/TC 444 Test methods environmental characterization of solid matrices 

CEN/TC 292 utarbeider spesielt standarder i forbindelse med Fyllplassdirektivet (Council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste)


 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)