SN/K 001 Akustikk

Komiteen er en overordnet speilkomité for behandling av saker på akustikkområdet, dvs. innenfor fagfelter som generell akustikk, støy, bygningsakustikk, audiofysikk og hørselsvern. Komiteen har eksistert siden 16. november 1972 og ble opprettet med følgende mandat: ”Utvalget skal hjelpe Norges byggstandardiseringsråd (NBR) i spørsmål som henger sammen med norsk deltakelse i ISO/TC 43 og utnyttelsen i Norge av resultater fra dette arbeidet.”

I tillegg til å følge internasjonalt arbeid, er komiteen også ansvarlig for nasjonale standarder på området.

Komiteens mandat ble fornyet i 2008 og oppdatert i 2018 i forhold til dagens situasjon.

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

ISO/TC 43 Acoustics

ISO/TC 43/SC 1 Noise

ISO/TC 43/SC 2 Building acoustics

ISO/TC 43/SC 3 Underwater acoustics

CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements

CEN/TC 159 Hearing protectors

CEN/TC 211 Acoustics

Revidert mandat per oktober 2018
«Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen fagområder som generell akustikk, støy, bygningsakustikk, undervanns­akustikk, audiofysikk, hørsel, hørselsvern mv. Komiteen skal følge arbeidet og behandle standarder og forslag fra ISO/TC 43 Acoustics med dens underkomiteer, CEN/TC 126 Building acoustics, CEN/TC 159 Hearing protectors og CEN/TC 211 Acoustics, og støtte norsk deltakelse i inter­nasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal behandle nasjonale standarder, forslag og relaterte saker på fagområdet der de ikke er dekket av andre komiteer. Komiteen har ansvaret for revidering og videreutvikling av NS 8175. Komiteen er høringsinstans for nasjonale standarder fra andre komiteer på fagområdet. Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggs­dokumenter til de standarder som blir vedtatt, og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen."

Komitéleder:

HSE in Design Torbjörn Turander, Aker Solutions

Faglig ansvarlig:

Iiris Turunen-Rindel (itr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)