SN/K 004 Areal- og volumberegninger av bygninger

Forsiden på aktuelle standarderNS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger ble sist publisert i 2012.

Standaden er under revisjon, og arbeidet startet i august 2017. Det ble tidlig avdekket stor enighet i komiteen om hva som bør endres i standarden. Alle er enige om at dagens situasjon med ulike tolkninger av  Bebygd areal (BYA) og særlig Bruksareal (BRA) er svært uheldig for hele BAE-næringen. Utfordringen er at dette direkte berører begreper som er forankret på forskriftsnivå. På forskriftsnivå pågår gjennomgang og revisjon av arealbegreper. Revidert utgave av NS 3940 blir ikke publisert før begrepene på forskriftsnivå er avklart. Det er forventet at det foreligger et forslag til høring i Q4 2019.

I mandatet til komiteen står det:

"Komiteen skal vurdere å komme fram til begreper som kan anvendes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling. Med utgangspunkt i NS 3940:2012 skal komiteen klarlegge hva som er hovedhensikten med de enkelte begrepene, og om disse bør kunne anvendes på en sammenfallende måte gjennom hele verdikjeden."

Komiteen består av representanter fra  Dibk, Arkitektbedriftene i Norge, Norges Takseringsforbund, NITO Takst, OPAK, Statsbygg, Kartverket, UMB, Bergen kommune,Huseiernes Landsforbund, Boligprodusentene, Eiendom Norge, Veidekke, Norsk Eiendomsmeglerforbund, SSB, Rådgivende ingeniørers forening .

Lars Jarle Nore fra Arkitektbedriftene er oppnevnt som leder av komiteen. Prosjektleder i Standard Norge er Lars Aasness.

NS 3940:2012 er fortsatt gjeldende og tilsvarende gjelder for veiledningene : 

 • Publikasjon 696:2012 Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg
 • Publikasjon 704:2012 Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger
 • Komitéleder:

  Lars Jarle Nore

  Faglig ansvarlig:

  Lars Aasness (laa@standard.no)

  For komitémedlemmer

  Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)