SN/K 005 Tilslag

Komiteen arbeider med standarder for tilslag til ulike formål og prøvingsmetoder for å dokumentere kvalitet.

Komiteens mandat:
SN/K 005 ble i oktober 2020 re-oppnenvt for nye 3 år med følgende mandat.

"Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor tilslag. 

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 154 “Aggregates” og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 154, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. 

Komiteen skal samle erfaring fra implementering og bruk av NS 3468:2019 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid – Spesifikasjon fra sine virksomheter og ta initiativ til revisjon av standarden ved behov for det og legge fram konkrete forslag til endringer. 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år. 

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen."

Deltakelse i komiteen
SN/K 005 ledes av Paul Glamo i Kontrollrådet. I komiteen deltar eksperter fra myndigheter, teknisk kontrollorgan, tilslagsprodusenter, NGU, NTNU og tilslagslaboratorier.

Arbeidsprogrammet for komiteen
Komiteen arbeider for tiden med følgende oppgaver:

 • Utvikling av produktstandardene for tilslag og oppfølging av det europeiske arbeidet. Vi har norske eksperter med i de fleste gruppene. Norge har også sekretariatet for arbeidet med standarden for lett tilslag.
 • Miljødeklarasjon av tilslag og farlige stoffer. Vi deltar aktivt i arbeidet i den europeiske arbeidsgruppen for farlige stoffer.
 • Utarbeidelse og revisjon av de nasjonale tilleggene til produktstandardene for tilslag. I 2021 starter arbeidet med revisjon av det nasjonale tilegget til NS-EN 12620 for betongtilslag. Revisjon av de andre nasjonale tilleggene venter til nye versjoner av produktstandardene utgis i 2022. 
 • Oversettelser. Det pågår oversettelse av NS-EN 13383-2 for vassbyggingsstein.
 • Komiteen ferdigstilte i januar 2019 en ny Norsk Standard NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid. Det pågår informasjonsarbeid og planlegging av kurs. 

CEN/TC 154 Aggregates
Komiteen ledes av Mr. Jonathan Simm fra Storbritannia. Den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI har sekretariatet.  

CEN/TC 154 har ansvar for produkt- og prøvningsmetodestandarder for tilslag. Komiteen har utarbeidet prøvningsmetoder for geometriske, mekaniske, termiske, kjemiske og generelle egenskaper, til sammen 37 standarder, som brukes i forbindelse med dokumentasjon av tilslagskvalitet. Standardene er normative referanser til produktstandardene for tilslag. Komiteen har utgitt 8 produktstandarder for tilslag til ulike formål:

 • NS-EN 12620, Tilslag for betong
 • NS-EN 13043, Tilslag for bituminøse masser
 • NS-EN 13055, Lett tilslag
 • NS-EN 13139, Tilslag for mørtel
 • NS-EN 13242, Tilslag for mekanisk stabiliserte masser
 • NS-EN 13383-1, Vassbyggingsstein
 • NS-EN 13450, Tilslag for jernbaneballast

Ny versjon av standarden for lett tilslag, EN 13055, ble utgitt i 2016, men i 2018 startet prosessen med revisjon av den i tråd med krav til Byggevareforordningen.

Det pågår også revisjon av produktandardene for tilslag til betong, asfalt, mørtel og pukk. Standardene NS-EN 12620, NS-EN 13043, NS-EN 13139 og NS-EN 13242 blir slått sammen til en ny standard

 • prEN 17555-1 Aggregates for construction works - Part 1: Product standard
 • prEN 17555-2 Aggregates for construction works - Part 2: Supporting information

Nye utgaver av produktstandardene for tilslag kommer på høring våren 2021 og utgis sommeren 2022. Revisjonen har omfattet harmonisering av graderingskrav, definisjoner og kategorier for de ulike egenskapene og oppdatering i forhold til byggevareforordningen.  

Inntil nye produktstandarder er godkjent av EU i Official Journal, så er det 2002-2004 versjonene som gjelder i forhold til sertifisering.

Det pågår utarbeidelse av mer veiledning om miljø og bærekraft for tilslag. Dette vil publiseres i egne dokumenter og innarbeides i produktstandardene på sikt.

CEN/TC 154 er organiser i 6 ulikeunderkomiteer og 3 arbeidsgrupper. Det er norsk deltakelse i de fleste av dem.

Komitéleder:

Paul Glamo, Kontrollrådet

Faglig ansvarlig:

Merete H. Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)