SN/K 019 Møbler

Komiteen arbeider for tiden med oppfølging av:

 • ISO/TC 136 Furniture og utvikling av nye standarder. Vi har norsk deltakelse to av arbeidsgruppene, WG 3 og 9.
 • CEN/TC 364 High Chairs. Mange spennende standarder innenfor høye barnestoler. Vi har norske eksperter med i flere av arbeidsgruppene.
 • CEN/TC 207, særlig WG 2 Requirements for children`s and nursery furniture.  
 • CEN/TC 443, med norsk ekspert i WG 1 som jobber med fjær og dun som fyllmateriale.

Både CEN/TC 207 og ISO/TC 136 består av en rekke arbeidsgrupper som utvikler standarder innenfor fagområdene designprinsipp, utprøving og utforming av kontormøbler, inne- og utemøbler og kjøkkeninnredninger. Det stilles krav til sikkerhet og dimensjonering av møbler.

I CEN/TC 364 arbeides det med sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for høye barnestoler.

CEN/TC 443 arbeider med både revidering av eksisterende og utviklingen av nye standarder for bruk av fjær og dun som fyllmateriale.

Flokk AS og Stokke AS deltar aktivt i det europeiske og internasjonale arbeidet innenfor møbler, og Norsk Industri holdes orientert om arbeidet i de forskjellige arbeidsgruppene.

Komiteens mandat er:

Komiteen skal følge arbeidet innenfor møbler, tekstiler, dun og fjær i

 • CEN/TC 207 Furniture
 • CEN/TC 364 High chairs
 • CEN/TC 443 Feather and down
 • ICO/TC 136 Furniture 

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteen og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt i de nevnte ISO- og CEN-komiteene, derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal videre:

 • vurdere om det er ytterligere komiteer i CEN og ISO som er relevant å følge.
 • utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standardene som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, derunder bidra med norsk terminologi.
 • vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Den skal også foreslå revisjon eller tilbaketrekking av Norsk Standard på området.
 • bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
 • koordinere norske synspunkt i det nordiske arbeidet på området møbler.

Komitelederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komitéleder:

Ida Oppen, Norsk Industri

Faglig ansvarlig:

Leif-Ove Hansen (oha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)