SN/K 025 Bygningsautomasjon

Komité SN/K 025 Automasjon er Standard Norge sin speilkomite for arbeidet i:

  • ISO/TC 205 Building Environment Design/ WG Building control system design
  • CEN/TC 247 Buiding Automation, Controls and Building Management

Komiteens mandat er å gi Standard Norge råd og veiledning når forslag til standarder eller veiledninger kommer til avstemming nasjonalt.

Norsk Standard utviklet av komiteen
Komite SN/K 025 Automasjon har produsert flere norske standarder:

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Knut Løe for ytterligere informasjon om dem og arbeidet.

Komiteen ble reoppnevnt i 2019 med følgende mandat vedtatt på Sektorstyret BAE:

Internasjonalt arbeid innen området bygningsautomassjonSN/K 025 – Bygningsautomasjon er nasjonal speilkomité for CEN/TC 247 - Building automation, control and building management og ISO/TC 205 - Building environment design, WG3 Building control system design.

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av standarder i CEN og ISO. Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Nasjonalt arbeid innen området bygningsautomasjon
Komiteen har ansvaret for vedlikehold av:

  • NS 3935 - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
  • NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • NS 6460 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • NS-EN 15232/P-754 Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger
  • SN/TR 6451 Terminologi for tekniske bygningsinstallassjoner

Dette vedlikeholdet innebærer vurdere og gjennomføre framtidige revisjoner

Komiteen skal arbeide med markedsrelaterte aktiviteter som fremmer forståelsen og bruken av standarder som understøtter målet for «Riktig med en gang».

Komiteen skal også overvåke og ta initiativ til andre standarder innen bygningsautomatisering.

Arbeidet i SN/K 025 er organisert med løpende arbeidsgrupper som rapporterer til komiteen.

AG2          Terminologi

AG4          Datasikkerhet i bygningsautomatiseringen

AG5          BIM/BACS (Hvordan BIM implementerer bygningsautomatisering)

AG6          SmartBuildings i bygningsautomatiseringen

Komiteen skal ha stort fokus på arbeid med systemintegrasjon på tvers av bygningers ulike systemer. Dette for å oppnå god energiytelse, smarte løsninger, høy grad av sikkerhet og god og kostnadseffektiv drift

Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet og i tillegg fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.”

Komitéleder:

Asle Kosbergløkken, HR Prosjekt

Faglig ansvarlig:

Brian Forner (bfo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)